Op 9 november 2022 heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad het toezichtrapport Buiten de rechter OM (Over de naleving van de wet door het Openbaar Ministerie bij het uitvaardigen van strafbeschikkingen) aangeboden aan Minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz. Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de wijze waarop het OM strafzaken afdoet met strafbeschikkingen. In het kader van het onderzoek zijn 1400 strafdossiers beoordeeld.

Het rapport is afkomstig van procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Edwin Bleichrodt in het kader van het in art. 122 lid 1 Wet RO bedoelde toezicht. Uit het rapport volgt dat bij het opleggen van strafbeschikkingen het Openbaar Ministerie (OM) grotendeels voldoet aan de daaraan gestelde wettelijke vereisten. Op een aantal punten is dat niet het geval. Dat geldt in het bijzonder voor de in de OM-strafbeschikking op te nemen feitomschrijving. Ook de verstrekking van informatie aan de verdachte over de wijze waarop de strafbeschikking ten uitvoer wordt gelegd, is voor verbetering vatbaar. In het rapport wordt verder geconstateerd dat de wettelijke verplichting om relevante onderdelen van de OM-strafbeschikking te vertalen, vaak niet wordt nageleefd. In een zeer beperkt aantal gevallen zijn sancties opgelegd die in strijd zijn met het recht.

Onduidelijke feitomschrijvingen, gebrekkige schuldvaststellingen, ontbrekende vertalingen

Geconstateerd wordt dat veel feitomschrijvingen in strafbeschikkingen aan duidelijkheid te wensen overlaten. Daarbij kan het gaan om incorrecte, onvolledige of te ruim geformuleerde omschrijvingen. Op die wijze worden verdachten soms gedragingen aangerekend waarvoor het politiedossier geen aanknopingspunten biedt. Zo komt het voor dat een eenvoudige diefstal wordt gepresenteerd als een diefstal door middel van braak, terwijl de braak niet te bewijzen is. In dit soort gevallen is de schuldvaststelling als gebrekkig beoordeeld. Als een verdachte het Nederlands niet (voldoende) beheerst, moeten belangrijke onderdelen uit de strafbeschikking worden vertaald. De procureur-generaal bij de Hoge Raad constateert dat aan deze wettelijke verplichting onvoldoende de hand wordt gehouden.

Buiten de rechter om - Over de naleving van de wet door het Openbaar Ministerie bij het uitvaardigen van strafbeschikkingen

Bron: www.hogeraad.nl

Laatste nieuws