Bij de uitoefening van de bevoegdheid om de politiecomputers en andere elektronische apparatuur te laten hacken voldoet het OM grotendeels aan de wettelijke voorschriften. Wel is meer aandacht voor geheimhoudersgegevens en verantwoording over uitvoering van het hacken nodig. Dat staat in het  onderzoeksrapport van de P-G bij de Hoge Raad dat op 9 november 2022 is gepresenteerd. Het rapport is afkomstig van procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Edwin Bleichrodt in het kader van het in art. 122 lid 1 Wet RO bedoelde toezicht.

De beslissing om te hacken is in alle onderzochte gevallen na een zorgvuldige afweging genomen. Nagenoeg alle door het OM opgestelde instructies zijn in lijn met de wet en zijn in de onderzochte zaken goed gevolgd, zowel door de politie als door de officieren van justitie die zijn verbonden aan de strafzaak waarin het hacken plaatsvindt. Toch zijn er enkele onvolkomenheden en knelpunten geconstateerd. Daar is ruimte voor verbetering.

Vastleggen van communicatie met geheimhouders

Bij het hacken kan (onbedoeld) ook communicatie met professionele geheimhouders, zoals artsen en advocaten, worden vastgelegd. De regelgeving bepaalt dat alle bij het hacken verkregen gegevens, en daarmee vanzelf ook dergelijke ‘geheimhoudersgegevens’, moeten worden bewaard. Tegelijkertijd is in het Wetboek van Strafvordering bepaald dat dergelijke gegevens moeten worden vernietigd. In de door het OM opgestelde beleidsregels probeert het OM een oplossing te vinden voor deze tegenstrijdigheid en met alle belangen rekening te houden. Die beleidsregels voldoen daarmee echter niet volledig aan de eisen die het Wetboek van Strafvordering stelt. De procureur-generaal bij de Hoge Raad adviseert het OM om de rechter-commissaris een regisserende rol toe te kennen bij de selectie van geheimhoudersgegevens, eventueel in afwachting van nieuwe regelgeving die door de procureur-generaal op dit punt wenselijk wordt geacht.

Verantwoording van het hacken

In de processen-verbaal die de politie opstelt over de toepassing van het hacken wordt met het oog op de afscherming van methodieken slechts zeer globaal en op zeer korte wijze verantwoording afgelegd over het toepassen van de hackbevoegdheid. De procureur-generaal beveelt het OM aan om op meer concrete wijze invulling te geven aan de plicht verantwoording af te leggen over de uitvoering van het hacken. Datzelfde geldt voor het opnemen van de vereiste informatie in het hackbevel zelf.

Onderzoek in een geautomatiseerd werk - Over de toepassing van opsporingsbevoegdheden als bedoeld in de artikelen 126nba lid 1, 126uba lid 1 en 126zpa lid 1 van het Wetboek van Strafvordering door het Openbaar Ministerie

Bron: www.hogeraad.nl

Laatste nieuws