Een door de Letselschade Raad ontwikkelde Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken bevat een stappenplan voor de afhandeling van verzoeken om schadevergoeding aan werkgevers in verband met een (gestelde) beroepsziekte.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht De Letselschade Raad (DLR) om een gedragscode te ontwikkelen voor deze categorie letselschadezaken. Resultaat is de Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken, die als doel heeft de praktijk van claimbehandeling te verbeteren, door samenwerking te stimuleren en te stroomlijnen tussen partijen die professioneel bij beroepsziektezaken zijn betrokken.

 

Letselschade als gevolg van werkzaamheden

Voor werknemers die vermoeden dat zij gezondheidsproblemen hebben opgelopen als gevolg van hun werkzaamheden, is het vaak lastig om hun schade gecompenseerd te krijgen. Bij letselschadezaken is het in principe aan de zieke (ex)werknemer om te bewijzen dat zijn of haar gezondheidsklachten veroorzaakt zijn door de werkomstandigheden. In geval van beroepsziekten is het bewijs van causaal verband tussen de ziekte en de (huidige of vroegere) werkzaamheden vaak complexer, kostbaarder en tijdrovender dan bij andersoortige letselschadeclaims.

 

Openheid en vertrouwen

De rode draad in de leidraad is dat de afhandeling van beroepsziekteclaims substantieel kan worden verbeterd wanneer de betrokkenen bij de claimbehandeling op dit punt (vaststelling van het verband tussen ziekte en werk) zo veel mogelijk samenwerken. Die samenwerking veronderstelt een houding van openheid en vertrouwen en dient het gedeelde belang bij helderheid, voortvarendheid en oplossingsgerichtheid. Het in de Leidraad vastgelegde stappenplan biedt handvatten om pragmatisch en efficiënt vorm te geven aan deze samenwerking.

 

Totstandkoming Leidraad

DLR ontwikkelde de Leidraad in overleg en samenwerking met de relevante partijen in de letselschadebranche. De Leidraad is tot stand gekomen onder leiding van prof. mr. S.D. Lindenbergh, die met een breed samengestelde werkgroep de afgelopen twee jaar aan de tekst heeft gewerkt. Voorafgaand aan de totstandkoming is onderzoek verricht door Erasmus School of Law naar de kansen en mogelijkheden voor een gedragscode op dit terrein. In de zomer van 2020 is een conceptversie gepubliceerd ter consultatie, waarna de definitieve tekst is vastgesteld.

Laatste nieuws