Mensen die weloverwogen menen dat hun leven voltooid is, moeten onder strikte en zorgvuldige criteria in staat worden gesteld dit leven op een voor hen waardige wijze af te sluiten. Het kabinet wil in overleg met verschillende zorgpartijen een nieuwe wet uitwerken, waarin dit uitgangspunt wordt vormgegeven. Het gaat dan om een systematiek aanvullend op en naast de huidige euthanasiewet. Dit schrijven ministers Edith Schippers (VWS) en Ard van der Steur (VenJ) namens het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer in een reactie op het rapport ‘Voltooid Leven’ van de commissie-Schnabel.


In 2014 was een breed samengestelde commissie onder leiding van Paul Schnabel gevraagd advies uit te brengen over de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s met betrekking tot hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. In februari 2016 heeft de commissie-Schnabel haar eindrapport hierover gepresenteerd. De commissie concludeert daarin dat de huidige euthanasiewet goed functioneert en dat er nog ruimte is binnen de euthanasiewet die niet wordt benut. Hoewel die wet geen ruimte biedt voor mensen bij wie het lijden geen medische grondslag kent, vindt de commissie-Schnabel het niet wenselijk de huidige juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding te verruimen.

Daarmee wordt volgens het kabinet echter geen recht gedaan aan de wens en de hulpvraag van mensen die hun leven voltooid achten. Het kabinet is van mening dat zo’n verzoek om hulp van mensen die ondraaglijk en uitzichtloos zonder medische grondslag lijden, een legitiem verzoek kan zijn.

Het kabinet geeft in haar reactie aan veel waarde te hechten aan de beschermwaardigheid van het leven. Voor de oplossing die het kabinet zoekt, zijn dan ook de voorwaarden waaronder mensen van deze vrijheid om het levenseinde zelf vorm te geven gebruik mogen maken, essentieel. Vrijwilligheid, weloverwogenheid, veiligheid en zorgvuldigheid zijn daarbij vertrekpunt. Een stervenshulpverlener moet uitsluiten dat een (medische) behandeling de wens op sterven nog kan wegnemen. Omdat de groeiende wens tot het zelfgekozen levenseinde vooral voorkomt bij mensen op leeftijd wordt een nieuw systeem beperkt tot mensen die op leeftijd zijn.  Noodzakelijk daarbij zijn zorgvuldige begeleiding en toetsing vooraf  door een stervenshulpverlener met een medische achtergrond, die daarbovenop een vervolgopleiding heeft gevolgd. Aanvullende waarborgen gericht op zorgvuldige toetsing door een derde, begeleiding bij de keuze, controle en toezicht maken onderdeel uit van een nieuwe systematiek.

Ouderenorganisatie KBO-PCOB onaangenaam verrast

Ouderenorganisatie KBO-PCOB vindt het voorstel van het kabinet om stervenshulp te reguleren voor ouderen die hun leven voltooid achten, onnodig en ongewenst. Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa verklaart onaangenaam verrast te zijn door dit voorstel van ministers Schippers (VWS) en Van der Steur (Justitie), die hiermee het rapport van de door hen ingestelde commissie van deskundigen volledig naast zich neer leggen. Daarbij is een eventuele leeftijdsgrens waarop stervenshulp mogelijk zou moeten worden, volstrekt arbitrair. Zij vindt het opmerkelijk dat Schippers en Van der Steur het advies van de commissie die zij zelf hebben ingesteld, volledig naast zich neerleggen en daarmee ook de inbreng van ouderen zelf negeren. En dat acht Vanderkaar volstrekt ongepast en onzorgvuldig bij zulke verstrekkende plannen die levens van ouderen en de mensen om ze heen ingrijpend raakt. Vanderkaa roept op tot een herwaardering van de laatste levensfase, die ook als je oud en kwetsbaar bent, nog heel waardevol kan zijn. Daarbij kan de overheid barmhartigheid tonen door goede zorg te garanderen, in het bijzonder in de laatste fase van het leven.

 

Bronnen: www.rijksoverheid.nl en persbericht KBO-PCOB

Laatste nieuws