Op 18 april 2023 heeft de Raad van de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) zijn jaarverslag 2022 uitgebracht. Humaan omgaan met mensen in een afhankelijke positie, zoals gedetineerden en kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel, is een belangrijk thema voor de RSJ, aldus Han Moraal algemeen voorzitter RSJ.

De Afdeling advisering van de Raad heeft in 2022 acht adviezen uitgebracht:

* Het advies over coronascenario’s voor justitiabelen maakt onderdeel uit van een bundel die door een aantal adviesraden gezamenlijk is uitgegeven. Deze rapportage Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes werd gecoördineerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, in samenwerking met de Gezondheidsraad, de Raad van State, de Raad voor het Openbaar Bestuur en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. In de rapportage worden vijf verschillende toekomstbeelden onderscheiden voor de impact van corona op de samenleving.

Weer toename aantal rechtszaken

Aan de sinds 2020 ongekende hoge instroom is in 2022 geen einde gekomen. Waar in 2020 niet eerder zoveel zaken bij de Afdeling rechtspraak van de RSJ aanhangig werden gemaakt, bleef die instroom in 2021 op dat ongekende hoge niveau en nam deze in 2022 zelfs toe. Waar eerder mogelijke verklaringen werden gevonden in de coronaperikelen en de - veelal beklagwaardige -maatregelen die de diverse instellingen in dat verband moesten treffen, speelt nieuwe regelgeving ongetwijfeld ook een rol. Neem bijvoorbeeld de medio 2021 in werking getreden Wet Straffen en beschermen, en meer nieuwe regelgeving is onderweg. Waar het aantal schorsingsverzoeken in 2021 ten opzichte van 2020 al fors steeg, is het aantal schorsingsverzoeken in 2022 ten opzichte van 2021 verhoudingsgewijs nog sterker gestegen. In 2022 werden 2628 schorsingsverzoeken ontvangen. Dit is een stijging van ruim 11% ten opzichte van 2021. Gemiddeld genomen is op de schorsingsverzoeken binnen drie dagen beslist. Het aantal beroepszaken is met een kleine 3% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Waar bepaalde categorieën vanwege hun spoedeisende karakter met voorrang moeten worden behandeld, zoals de zojuist genoemde schorsingen, maar ook bepaalde verlof-, EBI- en dwangzaken, is met name een forse werkvoorraad ontstaan bij de beklagzaken op het terrein van het gevangeniswezen.

RSJ Jaarverslag 2022

Bron: www.rsj.nl

Laatste nieuws