Er komt een tegemoetkomingsregeling voor sociaal advocaten die dit jaar hun vergoedingen vanuit de gesubsidieerde rechtsbijstand met meer dan 20% zien dalen. De ministerraad heeft daar op 20 mei mee ingestemd op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming.

Sociaal advocaten die hun vergoedingen in vergelijking met vorig jaar met meer dan 20% zien dalen, kunnen een aanvraag doen voor een tegemoetkoming. De effecten van de coronacrisis zijn voor de sociaal advocatuur ingrijpend door onder meer vermindering van de instroom bij straf- en asielzaken en door de beperkingen van het aantal zittingen bij de rechtbanken.
Om te voorkomen dat sociaal advocaten in acute liquiditeitsproblemen komen is in maart jl. een extra voorschotregeling (Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis) getroffen.

Aanvullende maatregelen
De cijfers over de maand april van de Raad voor Rechtsbijstand laten een forse daling van het aantal afgegeven toevoegingen zien. De verwachting is dat de afname in toevoegingen voorlopig ook aanhoudt. Weliswaar ontstaat door de coronacrisis op termijn mogelijk extra werk (arbeidszaken, geschillen over NOWregeling, etc.) en bereiden rechtspraak, OM en IND maatregelen voor om de opgelopen achterstanden weer in te lopen, maar dat biedt op korte termijn voor de sociaal advocatuur onvoldoende financiële verlichting. Aanvullende maatregelen om sociaal advocaten tegemoet te komen zijn dan ook als vangnet nodig. Daarvoor wordt op korte termijn een ministeriële regeling getroffen waarmee tegemoetgekomen wordt in het inkomensverlies van sociaal advocaten door de afname in toevoegingen in 2020. Deze regeling zal naast de reeds getroffen extra voorschotregeling gelden. De uitvoering van de tegemoetkomingsregeling wordt bij de Raad neergelegd.

De regeling
De tegemoetkomingsregeling komt er kort gezegd op neer dat wanneer de afname in de berekende vergoeding van de afgegeven toevoegingen voor een individuele advocaat/mediator in 2020 lager is dan 80% van de vergoeding in 2019, hij/zij op aanvraag over het gedeelte lager dan 80% een tegemoetkoming tot 80% van de afname in de vergoeding krijgt. De regeling kent een maximumvergoeding van € 40.000 per sociaal advocaat. Indien een sociaal advocaat al voor dezelfde daling in het aantal toevoegingen andere financiële overheidssteun in het kader van de coronacrisis heeft gekregen, dan wordt deze in mindering gebracht op het bedrag van de tegemoetkoming.
Advocaten en mediators kunnen in december 2020 een aanvraag voor tegemoetkoming indienen, waarna de Raad in januari 2021 een beslissing zal nemen op die aanvraag. Het ligt in de rede om pas in januari 2021 over geheel het jaar 2020 terug te kijken. De bestaande voorschotregeling biedt advocaten de mogelijkheid de periode tot januari 2021 te overbruggen. In januari 2021 kan de toe te kennen tegemoetkoming worden verrekend met het eerder aangevraagde voorschot.
De contouren van deze regeling zijn afgestemd met de Raad en de NOvA. Op korte termijn wordt deze, tevens in afstemming met hen, definitief vormgegeven en gepubliceerd in de Staatscourant.

Brief d.d. 20 mei 2020 van de Minister voor Rechtsbescherming met kenmerk 2915069.

Laatste nieuws