Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 30 mei 2023 geoordeeld dat Nederland artikel 8 (recht op privéleven) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) heeft geschonden. Nederland heeft bij het besluit tot intrekking van de verblijfsvergunning van een Marokkaan in Nederland, onvoldoende rekening gehouden met zijn psychische aandoening.

De zaak betreft de intrekking van de verblijfsvergunning van een Marokkaan in 2018 en een tienjarig verbod om naar Nederland te reizen omdat hij een bedreiging vormt voor de openbare orde. Verzoeker werd veroordeeld voor verschillende misdaden, waaronder verkrachting in 1996. Hij had een persoonlijkheidsstoornis toen hij de laatste misdaad pleegde, en bracht een groot deel van zijn straf in een gevangeniskliniek door. De Hof constateert dat de Nederlandse autoriteiten de belangen niet goed hebben afgewogen. Ze hebben er vooral onvoldoende rekening mee gehouden dat verzoeker leed aan een ernstige psychische aandoening en verminderde toerekeningsvatbaarheid tijdens het delict. Ook hebben zij onvoldoende rekening gehouden met andere persoonlijke omstandigheden, zoals de vorderingen die hij maakte in zijn behandeling en re-integratie in de Nederlandse samenleving.

EHRM, 30 mei 2023, nr. 8757/20

Bron: www.hudoc.echr.coe.int

Laatste nieuws