Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 6 juli 2023 in een zaak over het tuchtregime voor rechters in Polen geoordeeld dat Polen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) heeft geschonden.

Het gaat om een schending van artikel 6 lid 1 (recht op een eerlijk proces) en artikel 8 (recht op eerbiediging van het privéleven) van het EVRM. Het oordeel van schending van artikel 10 (vrijheid van meningsuiting) was unaniem. De zaak kwam voort uit een verzoek dat was ingediend door rechter Tuleya nadat in 2018 vijf voorlopige onderzoeken tegen hem waren ingesteld op verdenking van disciplinair wangedrag. Een van die onderzoeken heeft geleid tot de opheffing van zijn immuniteit van vervolging en schorsing van zijn officiële taken voor meer dan twee jaar. Het Hof oordeelde, net als in een van zijn eerdere arresten (Reczkowicz v. Polen), dat de tuchtkamer, die het besluit had genomen om de immuniteit van de heer Tuleya op te heffen, geen onafhankelijke en onpartijdige bij wet ingesteld gerecht is. Het Hof benadrukte dat de zaak van de verzoeker in zijn context moest worden gezien, met name omdat hij een van de meest uitgesproken critici was van de justitiële hervorming in Polen. Op dit moment zijn er nog 397 verzoeken in behandeling bij het Hof met betrekking tot de reorganisatie in 2017 en 2018 van het gerecht in Polen.

EHRM 6 juli 2023, ECLI:CE:ECHR:2023:0706JUD002118119 (Tuleya/Poland)

Bron: www.echr.coe.int

Laatste nieuws