De Eerste Kamer heeft op 5 december 2023 een motie aangenomen die de regering vraagt te overleggen met deskundigen over knelpunten na de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Aanleiding voor de motie zijn aanhoudende signalen vanuit de praktijk dat de wet nog niet goed uitvoerbaar is.

De fracties van GroenLinks-PvdA, OPNL, D66, PVV, SP, PvdD, JA21, BBB en 50PLUS stemden voor de motie, de fracties van SGP, CDA, Volt, FVD, VVD en ChristenUnie stemden tegen. Volgens de BBB, de indiener van de motie, zijn er zorgen over de uitvoeringskwaliteit en de toegankelijkheid van het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor zowel burgers als bedrijven. Er kunnen onvoorziene financiƫle problemen ontstaan voor decentrale overheden bij invoering van de Omgevingswet. Daarom moet de regering in overleg met deskundigen om de invoering van de Omgevingswet verantwoord uit te kunnen voeren. Indien nodig moet de regering snel voldoende financiƫle middelen en expertise beschikbaar stellen aan decentrale overheden. Een motie van de PvdD over een schadefonds is aangehouden. De motie verzoekt de Minister van BZK een schadefonds in het leven te roepen. Burgers en ondernemers kunnen daarop een beroep doen als zij schade ondervinden als gevolg van een voorzienbaar falend Digitaal Stelsel Omgevingswet. Burgers en ondernemers kunnen dit ook doen bij voorzienbare gebreken in het juridisch stelsel van de Omgevingswet.

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws