De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een conclusie aan raadsheer A-G De Bock gevraagd in een zaak tussen de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en een werkgever over compensatie door UWV van een transitievergoeding.

Een werkgever betaalde in oktober 2022 zijn werknemer een transitievergoeding en vroeg hiervoor het UWV om compensatie op grond van art. 7:673e BW. Het UWV kwam uit op een lager bedrag door een andere berekening van de omzetafhankelijke provisie die de werknemer jaarlijks ontving. De werkgever kreeg daardoor minder terug van het UWV dan het bedrag dat hij aan zijn werknemer had betaald. De rechtbank Gelderland stelde de werkgever in het gelijk en gaf het UWV de opdracht een nieuwe berekening te maken. Het UWV ging in hoger beroep bij de CRvB. De CRvB heeft de zaak (23/523 CRTV) behandeld op 15 februari 2024.

Verzoek aan raadsheer A-G

Beide partijen baseren zich bij de berekening van de provisie op art. 2, derde lid, van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding, maar komen uit op verschillende bedragen. Partijen zijn het erover eens dat de provisie moet worden berekend over de twaalf maanden vóór het einde van de arbeidsovereenkomst, maar zij verschillen van mening over de vraag welke provisiebedragen in die periode vallen. De interpretatie van art. 2, derde lid, van het Besluit was al eerder een (arbeidsrechtelijk) geschilpunt, maar er is nog geen (uitdrukkelijk) oordeel over gegeven door een hoogste rechter. Voor de CRvB is dit aanleiding om een conclusie te vragen aan raadsheer A-G voor een antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe moet art. 2, derde lid, van het Besluit bij de berekening van de wettelijke transitievergoeding worden uitgelegd en toegepast?
  • Hoe moet de provisie die afhankelijk is van de uitkomsten van de verrichte arbeid (genoemd in dit artikellid) worden berekend?
  • Is er ruimte voor een afwijkende berekening van de provisie in bijzondere gevallen, zoals bijvoorbeeld in deze zaak (beëindiging van een onderneming doordat de werkgever stopt/met pensioen gaat)?

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws