De Tweede Kamer heeft op 12 september 2023 gestemd over het aanhouden van de (verdere) behandeling van wetsvoorstellen en beleidsdocumenten tot het aantreden van een nieuw kabinet.

De volgende wetsvoorstellen worden aangehouden:

Preventief gezondheidsonderzoek
Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek
Kamerstukken II 2022/23, 35384

Publiekrechtelijke omvorming ProRail
Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail)
Kamerstukken II 2022/23, 35396

Wijziging Postwet
Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers
Kamerstukken II 2022/23, 35423

Wijzigingen Transgenderwet
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte
Kamerstukken II 2022/23, 35825

Immuniteit van rechtsmacht van staten
Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen
Kamerstukken II 2022/23, 36027

Informatieuitwisseling banken aanpak witwassen
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)
Kamerstukken II 2022/23, 36228

Elfde gemeente experiment gesloten coffeeschopketen
Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment
Kamerstukken II 2022/23, 36279

Woonplaatsbeginsel beschermd wonen
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen
Kamerstukken II 2022/23, 36288

Meervoudige problematiek sociaal domein
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein)
Kamerstukken II 2022/23, 36295

Terugzendrecht Eerste Kamer
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid van de Eerste Kamer om voorstellen van wet te wijzigen en terug te zenden aan de Tweede Kamer
Kamerstukken II 2022/23, 36374

Beleidsonderwerpen

Verschillende beleidsonderwerpen zijn aangehouden, waaronder:

Geurregelgeving
Brief regering (07-07-2023) van de Staatssecretaris van IenW over Geurhinder en veehouderij; uitgangspunten aanpassing geurregelgeving
Kamerstukken II 2022/23, 29383, nr. 405

Werk voor asielzoekers
Brief regering (14-07-2023) van de Minister van SZW over Arbeidsmarktbeleid: Kabinetsreactie onderzoek Regioplan 'Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt'
Kamerstukken II 2022/23, 29544, nr. 1213

Luchthavenbesluit Lelystad
Brief regering (14-12-2018) van de Minister van IenW over Luchtvaartbeleid: Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad
Kamerstukken II 2022/23, 31936, nr. 535

Betalen naar Gebruik
Brief regering (01-07-2022) van de Staatssecretaris van Financiën over Kabinetsaanpak Klimaatbeleid: Hoofdlijnen Betalen naar Gebruik
Kamerstukken II 2022/23, 32813, nr. 1081

Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 12 september 2023

Bron: www.tweedekamer.nl

Laatste nieuws