Een samenwerkingsverband van strafrechtjuristen en criminologen pleit voor opname van elektronische detentie als mogelijke straf in het Wetboek van Strafrecht om zo het opleggen van korte gevangenisstraffen in Nederland verder terug te dringen. Op 3 oktober 2023 overhandigt het burgerinitiatief hiervoor een initiatiefwetsvoorstel aan de vaste Kamercommissie voor JenV en de Minister voor Rechtsbescherming.

Een van de belangrijkste wijzigingen die het initiatiefwetsvoorstel ‘Herijking en verrijking van het strafrechtelijke sanctiestelsel met het oog op het terugdringen van de korte vrijheidsstraf’ bepleit, is de invoering van elektronische detentie als alternatief voor vrijheidsstraffen tot en met zes maanden. Nederland is een van de weinige landen in Europa dat deze strafrechtelijke sanctie nog niet kent. Het thema Slimmer straffen staat al geruime tijd op de agenda van de Tweede Kamer. Zo nam het parlement in 2022 nog een motie aan, die het kabinet verzoekt om alternatieven voor kortdurende gevangenisstraffen uit te werken. Cijfers laten namelijk zien dat ongeveer 85% van alle gedetineerden in Nederland korter dan zes maanden vastzit. Maar de recidivecijfers na detentie zijn hoog en de kosten van detentie evenzeer. Bovendien is gevangenisstraf weinig zinvol. Ook niet voor de slachtoffers en de samenleving. Gezien de korte duur van veel gevangenisstraffen kan de detentie ook nauwelijks zinvol en betekenisvol worden gemaakt. Het burgerinitiatief onder leiding van Universiteit Maastricht en Restorative Justice Nederland acht het dan ook hoog tijd om met constructieve alternatieven te komen voor de korte gevangenisstraf.

Bron: www.maastrichtuniversity.nl

Laatste nieuws