Advocaat-generaal (AG) Hofstee honoreert het verzoek tot nader onderzoek van advocaten in de zaken tegen de drie mannelijke veroordeelden in de zaak van de Zes van Breda. Dat schrijft de AG in een brief van 26 februari 2023 aan de advocaten.

Eerder is forensisch technisch onderzoek verricht naar sporen op de kleding van het slachtoffer, een bloeddruppel en een bloedveeg, een aantal haren op de kleding van het slachtoffer en schoenzoolafdrukken. Geen van de onderzoeksresultaten leidde naar de drie mannelijke verdachten. De advocaten menen dat nader onderzoek nieuwe feiten of inzichten op zou kunnen leveren die mogelijk tot herziening van de zaak kunnen leiden. De Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) adviseerde in januari 2023 de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad een aantal aspecten nader te onderzoeken. De AG, namens de PG, bij de Hoge Raad volgt dit advies. Het gaat dus (nog) niet om een herzieningsaanvraag maar om nader onderzoek met het oog op een mogelijke herzieningsaanvraag.

Aanleiding verzoek tot nader onderzoek

Aanleiding voor het verzoek tot nader onderzoek van de advocaten is een NFI-rapport uit 2021 waarin een aantal nieuwe onderzoeksmogelijkheden wordt aangedragen, waarvan de resultaten volgens de advocaten mogelijk aanleiding kunnen zijn voor heropening van de zaak. Dit onderzoek betreft kort gezegd 1) vergelijkend mtDNA (mitochondriaal-onderzoek) dat destijds wel mogelijk was maar niet is uitgevoerd en 2) onderzoeksmogelijkheden met nieuwe gevoeliger technieken die destijds nog niet beschikbaar waren. Met (nieuwe) technieken kijken naar de sporen van toen en ook onderzoeken of er mogelijk een relatie is te leggen tussen de verschillende sporen en in welke mate. Aanvullend forensisch onderzoek zou wellicht kunnen leiden tot het verkrijgen van DNA-profielen uit sporen waar dat met technieken van destijds niet is gelukt, het verkrijgen van meer genetische informatie van onbekende personen en antwoord op de vraag van wie nieuwe en eerder verkregen DNA-profielen afkomstig kunnen zijn.

Advies ACAS  22/00399, 22/01333 en 22/01335
Beslissing PG 22/00399, 22/01333 en 22/01335

Bron: www.hogeraad.nl

Laatste nieuws