Op 8 mei 2024 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een laatste uitspraak gedaan over de gaswinning in Groningen. In de uitspraak oordeelde de Afdeling dat de Staatssecretaris van EZK het Gronings gaswinningsbesluit 2023-2024 niet goed heeft gemotiveerd. De uitspraak heeft geen gevolgen omdat met de Wet sluiting Groningenveld gaswinning uit het Groningenveld met ingang van 19 april 2024 verboden is.

Met ingang van 1 oktober 2023 is de gaswinning in Groningen gestopt. In het Gronings gaswinningsbesluit 2023-2024 heeft de staatssecretaris bepaald dat de NAM in bijzondere situaties tijdelijk en beperkt gas moet winnen in de periode van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024 vanwege de leveringszekerheid bij koud weer. Het gaat dan om het tijdelijk opstarten van een of meer productielocaties en het op de waakvlam brengen als zeer strenge kou is voorspeld. Zowel de NAM als de provincie Groningen, enkele Groningse gemeenten, waterschappen en de Veiligheidsregio Groningen gingen in beroep tegen het besluit. De NAM vindt dat de staatssecretaris het Groningenveld vanaf 1 april 2024 had moeten sluiten, omdat de koude periode zich dan niet meer voordoet en zij geen kosten hoeft te maken om productielocaties te blijven onderhouden.

Arrest ABRvS

De Afdeling verklaart het beroep van de NAM gegrond. Sluiting van het Groningenveld per 1 april is te vroeg omdat het koude periode zich in die maand nog zou kunnen voordoen, maar er redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit vanaf 1 mei niet het geval is. De Afdeling verklaart het beroep van de overige partijen ongegrond. In het vaststellingsbesluit is voldoende duidelijk welke operationele strategie de NAM moet uitvoeren. Verder heeft de staatssecretaris de veiligheidsrisico’s voor omwonenden op juiste wijze beoordeeld en goed gemotiveerd waarom het Groningenveld als reserve nodig is om te voorzien in de leveringszekerheid van eindafnemers. Dat betreft in elk geval voor een deel van het gasjaar 2023-2024. Daarnaast heeft de staatssecretaris naar het oordeel van de Afdeling voldoende rekening gehouden met de belangen van de inwoners van het aardbevingsgebied bij zo spoedig mogelijke beëindiging van de gaswinning.

ECLI:NL:RVS:2024:1965

Bron: www.raadvanstate.nl

Laatste nieuws