Op 27 januari 2023 is de aanwijzing massaal bezwaar plus voor de niet-bezwaarmakers met box 3 inkomen over de jaren 2017-2020 gepubliceerd in de Staatscourant.

Op 20 mei 2022 oordeelde de Hoge Raad dat niet-bezwaarmakers geen recht hebben op rechtsherstel gerichte compensatie. Het kabinet heeft na deze uitspraak onderzocht of en zo ja hoe het mogelijk was niet-bezwaarmakers toch te compenseren. Het kabinet heeft uiteindelijk besloten om geen compensatie te bieden aan de niet-bezwaarmakers. Het besluit om niet-bezwaarmakers geen op rechtsherstel gerichte compensatie te bieden heeft tot zeer veel reacties geleid. Door de massaal bezwaar plus-procedure wordt het mogelijk om ook voor grote aantallen verzoeken tot ambtshalve vermindering in één keer een besluit te nemen nadat de rechter zich heeft uitgesproken. Hierdoor hoeven niet alle verzoeken individueel behandeld te worden.  De ingediende verzoeken worden apart gehouden tot er een uitspraak is. Er is toegezegd dat alle niet bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een definitieve uitspraak van de rechter naar aanleiding van de procedure ‘massaal bezwaar plus’. Ook als zij geen verzoek hebben ingediend. Niet-bezwaarmakers hoeven hier zelf geen actie voor te ondernemen. Samen met de belangenorganisaties wordt de komende tijd een aantal zaken geselecteerd die aan de rechter wordt voorgelegd. Het kabinet blijft echter wel benadrukken dat de HR in zijn arrest van 20 mei jl. duidelijk heeft aangegeven dat voor niet-bezwaarmakers geen recht bestaat op een op rechtsherstel gerichte box 3-compensatie.

Aanwijzing massaal bezwaar plus over kalenderjaren 2017 tot en met 2020

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws