De Europese Commissie heeft op 26 januari 2023 een aanmaningsbrief gestuurd naar 22 lidstaten, waaronder Nederland, wegens het niet naleven van verplichtingen om verspreiding van terroristische online-inhoud tegen te gaan.

Het gaat onder meer om de verplichting een autoriteit aan te wijzen die verantwoordelijk is om verwijderingsbevelen uit te vaardigen en de Commissie hiervan op de hoogte te stellen; het aanwijzen van een publiek contactpunt en de regels en maatregelen vast te stellen inzake sancties in geval van niet-naleving van wettelijke verplichtingen.

De verordening terroristische online-inhoud (TCO-verordening) verplicht aanbieders van hostingdiensten opvolging te geven aan een verwijderingsbevel op grond waarvan zij terroristische inhoud zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen één uur na ontvangst van het verwijderingsbevel dienen te verwijderen of de toegang tot deze inhoud voor alle lidstaten in de Europese Unie dienen te blokkeren.

Nederlandse Uitvoeringswet nog in behandeling

Het wetsvoorstel Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud is op 22 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer en nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Met de wet wordt een nieuw zelfstandig bestuursorgaan opgericht, de Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal. De autoriteit heeft tot taak terroristische inhoud te identificeren, deze snel te laten verwijderen door aanbieders van hostingdiensten en samen te werken met bevoegde autoriteiten van andere lidstaten, aanbieders van hostingdiensten en waar passend Europol.

Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud

Verwijderen terroristische online-inhoud

Bronnen: www.ec.europa.eu en www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws