Nederlands Juristenblad 33
5 oktober 2018
2018/10
Na een reset van KEI ook een reset voor het burgerlijk procesrecht in vorderingszaken?
Het project KEI is volgens de Raad voor de Rechtspraak aan een ‘reset’ toe. Oud vice-president van de Raad van State, mr. H.D. Tjeenk Willink, pleit voor een herbezinning van de rol van de rechter. Dit komt de auteur dezes voor als het natuurlijke moment om ook de functie en invulling van het burgerlijk procesrecht tegen het licht te houden.


Lees het hele artikel in Navigator.

Tattoos
Vrijheid van meningsuiting anno 2018
Deze bijdrage staat in het teken van (zichtbare) tattoos bekeken vanuit een juridisch perspectief. Uiteengezet wordt of het aan banden leggen van (zichtbare) tattoos door werkgevers een beperking is van algemeen geldende grondrechten, waarna wordt bezien of werkgevers een inbreuk op deze grondrechten mogen maken en in welke omstandigheden dat het geval is.


Lees het hele artikel in Navigator.

Bescherming franchisenemers op komst
3 maal is scheepsrecht
Met de aankondiging dat wetgeving wordt voorbereid om franchisenemers beter te beschermen wordt opnieuw een poging gedaan de (rechts)verhouding tussen franchisegever en franchisenemers te stabiliseren. Daartoe is nodig dat de positie van de franchisenemer wordt versterkt. Of de roep van franchisenemers om ongelijkheidscompensatie door normatieve regels zal worden verhoord is onduidelijk want het principe van contractsvrijheid zal vérgaand worden geëerbiedigd.


Lees het hele artikel in Navigator.

Schuldindustrie is opeenstapeling van perverse prikkels (reactie)
In haar bijdrage ‘Wie zijn schulden betaalt verarmt echt niet?’ legt mr. L.C. Heuveling van Beek de vinger op de zere plek. In de schuldindustrie zijn er veel perverse prikkels die leiden tot een stapeling van kosten bij de debiteur. Haar voorgestelde oplossing introduceert echter een perversiteit zonder weerga.


Lees het hele artikel in Navigator.

De schuldenaar werkelijk centraal?
Naschrift
‘Een perversiteit zonder weerga’, ‘maatschappelijk verantwoord incasseren is alleen (cursivering HvB) dan duurzaam mogelijk, als het is verankerd in het business model van een onderneming’ en ‘debiteur centraal’. Dat zijn grote woorden.


Lees het hele artikel in Navigator.

Eerder verschenen
NJB 32 (2018)
27 september 2018
NJB 31 (2018)
19 september 2018
NJB 30 (2018)
11 september 2018
NJB 29 (2018)
5 september 2018
NJB 28 (2018)
29 augustus 2018