Artikelen van Wirt Soetenhorst

Tijdschrift NJB 30 (2018)
Milieudefensie versus Shell; een verkenning
Floor Fleurke en Lodewijk Smeehuijzen
Met de aansprakelijkstelling door Milieudefensie van Shell, is in Nederland het denken over juridische verantwoordelijkheden van oliegiganten ten aanzien van klimaatschade niet langer een theoretische exercitie. In deze bijdrage worden drie onderwerpen besproken die, als het tot een inhoudelijke behandeling van de zaak zou komen, een centrale rol zullen spelen. Ten eerste is relevant of er nationaal of Europees overheidshandelen valt aan te wijzen dat voor Shell een soort ‘vrijwarende functie’ heeft. Ten tweede is er de vraag of de civiele rechter over kwesties als deze kan en moet oordelen. Het derde onderwerp is de inhoudelijke, aansprakelijkheidsrechtelijke kant van de zaak: welke punten zal de rechter in overweging nemen bij beantwoording van de vraag of Shell al dan niet handelt in strijd met de maatschappelijke betamelijkheid van art. 6:162 lid 2 BW?


Lees het hele artikel in Navigator.

De Gezondheidsraad over het vaststellen van de dood
Govert den Hartogh
De Wet op de Orgaandonatie eist dat de dood moet worden vastgesteld in overeenstemming met de stand van de wetenschap voordat organen mogen worden uitgenomen. Maar is het dan echt de dood die wetenschappelijk wordt vastgesteld? Of is ‘de dood’ hier alleen maar een juridische fictie voor het moment waarop de organen mogen worden uitgenomen? Het is onwenselijk voor een wet die zo’n sterk appel doet op de burger om een verantwoorde keuze over orgaandonatie te maken, om afhankelijk te zijn van een zo slecht begrepen en zozeer betwiste doodsopvatting. Het zou eerlijker en wellicht effectiever zijn om te erkennen dat er discussie mogelijk is over het wezen van de dood, en vervolgens als wetgever op transparante gronden in die discussie een verdedigbare positie in te nemen die ook recht doet aan de zorgen die er in feite bestaan.


Lees het hele artikel in Navigator.

Open accessregeling artikel 25fa Aw
Wirt Soetenhorst
In dit artikel wordt een korte schets en een beschrijving gegeven van de ontwikkelingen rond open access in de Nederlandse juridische uitgeefmarkt. Met specifiek aandacht voor de wettelijke regeling van open access in de Nederlandse Auteurswet en de VSNU-Wolters Kluwer Nederland-deal.


Lees het hele artikel in Navigator.

Een commentaar op ‘Naar een gevangenisstraf met behandeling’
Jochem Jansen
Het breder inzetten van behandelingen bij gedetineerden zou bevorderlijk zijn voor zowel de gedetineerde, het gevangenispersoneel als de samenleving in zijn algemeenheid. Daartoe is in de eerste plaats noodzakelijk dat de behandelopties voor gedetineerden worden uitgebreid. Op dit moment sluiten de mogelijkheden slecht aan op de doelgroep.


Lees het hele artikel in Navigator.

11 september 2018
Tijdschrift NJB 17 (2017)
Handhaving van de openbare orde bij demonstraties
Alex Bood
Het recht om te demonstreren is in onze pluriforme samenleving een groot goed. Recente incidenten rond demonstraties doen echter vermoeden dat de Wet openbare manifestaties misschien niet zo’n rustig bezit is als het kabinet denkt. Het is de vraag of burgemeesters wel altijd voldoende beseffen dat de grondwettelijke en verdragsrechtelijke status van het recht om te demonstreren om terughoudend overheidsoptreden vraagt ook als de openbare orde in het geding is.


Lees het hele artikel in Navigator.

Neurowetenschappen en jeugdstrafrecht
Dave van Toor
Onlangs werd in opdracht van het WODC onderzoek uitgevoerd naar neurowetenschappelijk onderzoek naar meetinstrumenten voor agressief gedrag, preventie van delinquent gedrag en het ontwikkelen van nieuwe of aanvullende interventiemogelijkheden in het jeugdstrafrecht. Dat onderzoek wordt in deze bijdrage beknopt besproken, waarbij de focus ligt op de doelstelling, de onderzoeksvragen en methoden, en de conclusies. Daarna volgt een analyse over de bruikbaarheid van de bevindingen voor jeugdrechters en het jeugdstrafrecht. Met name de introductie van het neurowetenschappelijke instrumentarium als onderdeel van voorwaardelijke straffen en de via de voorwaarden afgedwongen toestemming verdienen nader diepgaand en multidisciplinair juridisch-ethisch-psychologisch onderzoek.


Lees het hele artikel in Navigator.

Een juridische citatie-index
Wirt Soetenhorst
In tegenstelling tot de internationale wereld van de exacte wetenschappen ontbeert het in de Nederlande juridische wereld tot op heden aan een index waarin wetenschappelijke publicaties kwantitatief meetbaar en toonbaar worden gemaakt.


Lees het hele artikel in Navigator.

26 april 2017
Blog
Open accessregeling artikel 25fa Aw
In dit artikel wordt een korte schets en een beschrijving gegeven van ontwikkelingen rond open access in de Nederlandse juridische uitgeefmarkt
26 september 2018 Artikel Wirt Soetenhorst
Blog
Een juridische citatie-index: het proof of concept is voorhanden
Met de opzet en uitbouw van een citatie-index kunnen juridische uitgevers ervoor zorgen dat de door auteurs steeds vaker gevraagde toegevoegde waarde van de uitgever weer voorop komt te staan.
25 april 2017 Artikel Wirt Soetenhorst