Artikelen van Tycho de Graaf

TijdschriftNJB 43 (2021)
Productveiligheid en aansprakelijkheid voor AI
Tycho de Graaf en Gitta Veldt
In deze bijdrage wordt het voorstel van de Europese Commissie voor een Artificial Intelligence-Verordening tegen het licht gehouden. Wat zijn de doelen van de nieuwe verordening, wat is het toepassingsbereik en wat is de verhouding van de verordening tot bestaand productveiligheidsrecht? Uitgelegd wordt wat de risicogebaseerde aanpak in het voorstel inhoudt en waarom hoog risico AI-systemen bijzondere aandacht verdienen. Daarna worden hoog risico AI-systemen besproken, waarna op de gevolgen voor de aansprakelijkheid voor AI-systemen in de rechtsverhouding tussen de aanbieder en de gebruiker en tussen derden en de aanbieder wordt ingegaan.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Jonkheer, jonkvrouw, jonkx
Ruben Ritsema
Het kabinet is voornemens de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte te versoepelen en de procedure daaromtrent te vereenvoudigen. Een wetsvoorstel hiertoe is thans aanhangig bij de Tweede Kamer. De intentie is dat voortaan een schriftelijke indiening van de wens tot wijziging van de geslachtsregistratie volstaat, waar dat nu een deskundigenverklaring is inhoudende dat men de duurzame overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren. De wetswijziging heeft echter onvoorziene gevolgen voor een klein maar niettemin toch niet geheel onbelangrijk deel van de Nederlandse bevolking: de adel en het Koninklijk Huis. Voor wat betreft de adel is er nog steeds sprake van onderscheid naar geslacht, voor wat betreft het Koninklijk Huis past dit niet goed binnen de reeds opgelegde familierechtelijke bepalingen en de ministeriële verantwoordelijkheid.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Driemaal is (geen) scheepsrecht?
Jacob van de Beeten en Rob van de Beeten
Ondanks een reeks van kritische wetenschappelijke publicaties komt de Afdeling in haar Zelfreflectie naar aanleiding van de toeslagenaffaire niet terug op haar interpretatie van artikel 26 Awir als dwingend recht en het idee dat de wetgever in 2005 bewust een strenge wet aannam. Ook in de eerdere rapporten van de Raad van de Rechtspraak en de Venetië Commissie kwam dit punt niet helder uit de verf. Dit terwijl de dwingendrechtelijke lezing noch uit de wettekst noch uit de wetsgeschiedenis te rechtvaardigen valt. Zo fungeert artikel 26 Awir als een bliksemafleider: enerzijds kan de foute interpretatie van de Wko worden toegegeven, terwijl anderzijds het beeld van de ‘strenge wet’ ook in stand wordt gehouden. Door de oorzaak van de toeslagenaffaire te framen als een gebrek aan rechtsbescherming wordt de discussie over artikel 120 Grondwet en constitutionele toetsing weer leven ingeblazen, terwijl dat nu juist niet het probleem was.

[verder lezen in NAVIGATOR]

8 december 2021
TijdschriftNJB 1 (2019)
De kwalificatie van bitcoins
Tycho de Graaf
In deze bijdrage wordt ingegaan op de juridische kwalificatie van bitcoins. Daartoe wordt eerst uitgelegd hoe de techniek werkt. Daarna wordt de technische werkelijkheid juridisch weerspiegeld. Gefocust wordt daarbij op de privésleutel, de wallet waarin die sleutel is opgeborgen en de drager waarop de wallet staat. Alleen daarmee kan namelijk in technische zin over de bitcoins worden beschikt. Onderzocht wordt of het bitcoinsysteem vanuit verbintenisrechtelijk perspectief aangemerkt kan worden als een meerpartijenovereenkomst en vervolgens of bitcoins als waardepapieren kunnen worden gezien. Daarbij is het doel tot een juridische kwalificatie te komen die in overeenstemming is met de technische werkelijkheid en daarmee duidelijkheid te krijgen over de vraag hoe bitcoins moeten worden overgedragen, bezwaard, beslagen en geëxecuteerd.


Lees het hele artikel in Navigator.

Mijnbouwschade in Groningen
Ruth de Bock
Het is zorgelijk dat de civiele rechter tot nu toe nauwelijks een rol heeft gespeeld bij aardbevingsschade. De civiele rechtspraak heeft haar maatschappelijke taak hier duidelijk niet goed vervuld. Zij kan nu eenmaal niet achterover leunen en afwachten wie zich bij haar meldt, maar zal zich moeten inspannen om uit te dragen dat zij een effectieve voorziening biedt aan gedupeerden van aardbevingsschade. De civiele procedure zal daarnaast op zo’n manier moeten worden vormgegeven, dat de civiele rechtsgang voor burgers en bedrijven daadwerkelijk minder kostbaar en complex en daarmee toegankelijker wordt. Het is alleen de vraag of de civiele rechter nog de kans krijgt om zich te rehabiliteren als het gaat om aardbevingsschade. In het conceptwetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen wordt aardbevingsschade namelijk geheel weggehaald bij de civiele rechter. Is daarmee de rol van de civiele rechter in het aardbevingsdossier uitgespeeld?


Lees het hele artikel in Navigator.

Invloed van verzekerden bij zorgverzekeraars
Ageeth Klaassen
Het wetsvoorstel Wet verzekerdeninvloed Zvw lijkt op twee gedachten te hinken door aspecten van zeggenschap en medezeggenschap te verenigen in een inspraakregeling. Worden in het wetsvoorstel wel de juiste keuzes gemaakt om de invloed van verzekerden te versterken?


Lees het hele artikel in Navigator.

De Brexit-deal
Enno Koops
De Brexit-deal regelt een vorm van geschillenbeslechting die een rechtspolitieke dolkstoot kan betekenen voor de geschillenbeslechting onder CETA en daarmee voor de ratificatie, en dus voor de toekomst van CETA zelf.


Lees het hele artikel in Navigator.

9 januari 2019