Artikelen van Tineke Cleiren

Tijdschrift NJB 20 (2021)
‘Beste rechter, mag ik mijn auto terug?’
Ilou Felix, Alexander Schild, Geert Schnitzler en Esther Vliegenberg
Het toetsingskader voor de beoordeling van een klaagschrift tegen een strafvorderlijk beslag is bepaald niet eenvoudig te hanteren. De uitdaging voor de beklagrechter is de toepasselijke maatstaven steeds nauwgezet te vinden en te volgen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van alle voetangels en klemmen die de beklagrechter daarbij op zijn pad kan vinden.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Rechtsbescherming bij conservatoir beslag en de moderniseringsvoorstellen
Dirk Dammers
In de huidige strafrechtpraktijk kan conservatoir beslag eenvoudig worden gelegd en blijven voortduren. Een eenmaal gelegd beslag zal niet snel worden opgeheven. Daarbij geldt bovendien dat dit beslag veelal ongericht wordt gelegd en dat in veel gevallen kritische kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij de proportionaliteit en subsidiariteit ervan. Bij zowel het leggen van het beslag als het voortduren ervan schort het voor belanghebbenden aan effectieve rechtsbescherming. Kort gezegd wordt dit veroorzaakt doordat in de praktijk (te) soepel wordt omgegaan met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Een veelgehoord geluid uit de strafrechtpraktijk is dan ook dat de instrumentaliteit prevaleert. Het moderniseringsproject van het Wetboek van Strafvordering biedt een uitgelezen kans een betere balans tussen deze instrumentaliteit en rechtsbescherming te bereiken. Het is echter maar zeer de vraag of de gedane voorstellen hieraan daadwerkelijk zullen bijdragen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

De Arnhemse villamoord
Tineke Cleiren
De Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) adviseert de Hoge Raad, op verzoek van de procureurgeneraal, over de wenselijkheid van nader onderzoek ten behoeve van een door de gewezen verdachte beoogd herzieningsverzoek. In 2018 oordeelde de ACAS dat in de zaak van de Arnhemse villamoord de (acht) veroordelingen voor betrokkenheid bij een roofoverval met dodelijke afloop als potentieel onveilig moet worden gekwalificeerd. Op 20 april 2021 wees de Hoge Raad de herzieningsverzoeken af die door verscheidene van de veroordeelden waren ingediend. Een verschil in opvatting tussen de ACAS en de Hoge Raad is niet per se opzienbarend. In deze bijdrage wil de ACAS echter uitspreken dat zij de uitkomst zorgelijk vindt.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Gaten in de openbaarheid
Leonie van Lent en Marijke Malsch
In het strafrecht is de fysieke zitting terug van weggeweest, en daarmee is ook ruimte voor de aloude openbaarheid ontstaan. In de praktijk worden rechtbankverslaggevers echter geconfronteerd met aanzienlijke beperkingen. Dat is vreemd omdat juist toegang voor de pers als ondergrens van openbaarheid wordt beschouwd, en de toegang van het publiek daaraan ten achter wordt gesteld. Vaker dan verwacht is er niet voldoende ruimte voor alle deelnemers en andere belangstellenden en gerechten hanteren verschillende praktijken wat betreft aanmelding, maximumaantal journalisten en het verlenen van (voorrang bij) toegang tot de zittingszaal.

[verder lezen in NAVIGATOR]

19 mei 2021
Tijdschrift NJB 28 (2017)
Nederlandse kroonjuwelen en buitenlandse bieders
Guus Kemperink
Na de recente biedingen op PostNL, Unilever en Akzo Nobel is aandacht gevraagd voor de bescherming van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Alhoewel het zeker niet zo is dat aandeelhouders het in Nederland voor het zeggen hebben en dat beschermingsmaatregelen niet werken, is er inderdaad ruimte voor verbetering. De wettelijke stand still, waarover het kabinet zich thans in dit kader buigt, is een generieke maatregel die weliswaar bescherming biedt, maar tegelijkertijd onwenselijke neveneffecten heeft. Deze maatregel lijkt bovendien niet te voldoen aan de door het kabinet gestelde voorwaarden, meer in het bijzonder daar waar het betreft proportionaliteit en level playing field in de Europese Unie. Het zou mede daarom nuttig en raadzaam zijn wanneer het kabinet uitdrukkelijk ook andere varianten in zijn overwegingen betrekt.


Lees het hele artikel in Navigator.

Wetsvoorstel strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel
Tineke Cleiren en Jelle Dorst
Het belang van het bestrijden van mensenhandel kan niet worden overschat en zo bezien moet het Initiatiefwetsvoorstel Segers, dat gebruikmaken van prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel strafbaar wil stellen, positief worden gewaardeerd. Maar een dergelijk wetsvoorstel verdient een legitimering die toereikend is om de keuze voor een via het strafrecht te beschermen rechtsbelang te rechtvaardigen. In dit artikel wordt gesignaleerd dat een toets van het voorstel aan criteria voor strafbaarstelling niet zonder meer positief uitvalt. De relatie tussen het verwijt dat de klant wordt gemaakt en een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid is mager, waardoor van de klant een bovengemiddelde zorgplicht wordt verwacht. Vanuit dogmatisch perspectief kan onder andere kritisch worden geoordeeld over het feit dat de strafbaarheid van de klant niet valt te baseren op een te individualiseren concrete gedraging, maar op diens bijdrage aan het in stand houden van een markt, terwijl die bijdrage de minimale grens van medeplegen en medeplichtigheid niet haalt.


Lees het hele artikel in Navigator.

Afscheid van de klassieke procedure?
Tosca ten Kroode, Lucas Noyon, Mojan Samadi en Derek Tersmette
In de Statenzaal van het Noordbrabants museum werd op 9 juni 2017 de 147ste jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) gehouden. Het thema van de dag luidde ‘Afscheid van de klassieke procedure?’ Gaandeweg werd duidelijk dat hiermee niet slechts gedoeld werd op klassieke vormen van civiel-, bestuurs- of stafrechtelijke procedures, maar ook op enkele tradities van de jaarvergadering zelf. Nieuw dit jaar was bijvoorbeeld dat de verschillende preadviezen in deelsessies werden behandeld.


Lees het hele artikel in Navigator.

Jaarrede NJV
Jaap Hoekstra
Jaarrede van de voorzitter van de Nederlandse Juristen-Vereniging, uitgesproken tijdens de Jaarvergadering van de NJV op 9 juni 2017 te Den Bosch. De rede handelt over de subjudice problematiek, verengd tot publieke uitlatingen van politici over lopende rechtszaken.


Lees het hele artikel in Navigator.

Notulen
Notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging, gehouden op 9 juni 2017 te Den Bosch.


Lees het hele artikel in Navigator.

12 juli 2017