Artikelen van Sam Schuite

Tijdschrift NJB 6 (2024)
Contractuele uitlegbedingen
Marnix Snel
De uitspraak van de Hoge Raad van 25 augustus 2023 inzake een echtscheidingsconvenant waarin partijen een eigen maatstaf zijn overeengekomen voor de uitleg van de overeenkomst die afwijkt van de normaliter toepasselijke Haviltex-maatstaf heeft al vele pennen in beweging gebracht. Duidelijk is dat het antwoord op de vraag of partijen een contractuele uitlegmaatstaf kunnen overeenkomen voor de praktijk zeer relevant is. Dat die vraag in bevestigende zin moet worden beantwoord, was al voor deze uitspraak van de Hoge Raad heersende leer. Een formele bevestiging daarvan heeft het arrest niet gebracht maar ook geen reden om aan te nemen dat de Hoge Raad over de kwestie anders denkt. Maar het arrest zegt ook niets over andere belangrijke vragen die opkomen met betrekking tot de contractuele uitlegmaatstaf. In deze bijdrage wordt inzichtelijk gemaakt welke vraagstukken dat zijn en worden de bestaande opvattingen ten aanzien daarvan weergegeven waaraan auteur een eigen opvatting toevoegt.

[verder lezen in InView]

Nederlandse regelgeving omtrent de overdracht van F-35-onderdelen in strijd met Wapenhandelsverdrag
Galina Cornelisse
Het Wapenhandelsverdrag, waar Nederland partij bij is, verbiedt de overdracht van wapens en hun onderdelen, als ten tijde van de overdracht bekend is dat deze gebruikt zullen worden bij het plegen van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden. De Nederlandse argumenten om F-35-onderdelen aan Israël te kunnen blijven leveren passen beter bij een multinational die zijn toevlucht zoekt tot transferpricing om belasting te ontlopen, dan bij een land dat zich in zijn grondwet committeert aan het bevorderen van de internationale rechtsorde.

[verder lezen in InView]

Het Instituut Mens, Milieu en Mijnbouw Limburg (I3ML)
Sam Schuite
Bijna vijftig jaar na het sluiten van de laatste steenkoolmijn pakt het Rijk de regie in de afwikkeling van de Limburgse mijnbouwschade. Medio 2024 wordt er een schaderegeling van overheidswege opengesteld met bijbehorend regionaal instituut.

[verder lezen in InView]

Indonesische toestanden
Fokke Fernhout
In aanloop naar de presidentsverkiezing op 14 februari aanstaande in Indonesië moesten wat kunststukjes worden uitgehaald om de dynastie van huidig president Joko Widowo voort te zetten. Hijzelf heeft zijn maximale twee termijnen erop zitten en zijn oudste zoon voldeed niet aan de vereisten. Maar daar is een mouw aangepast. Het Nederlandse geld dat via allerlei projecten in de versterking van de rechtsstaat in Indonesië is gestopt, heeft duidelijk weinig geholpen.

[verder lezen in InView]

7 februari 2024