Artikelen van Philip Eilander

Tijdschrift NJB 38 (2017)
Moet wie excuses aanbiedt ook schade vergoeden?
Andrea Zwart-Hink
Van veel professionals wordt tegenwoordig verwacht dat zij tegenover hun cliënten open zijn over fouten die gemaakt worden in de uitoefening van hun werkzaamheden en dat zij daarvoor excuses aanbieden. Zo bestaat voor de arts inmiddels een wettelijke verplichting tot openheid over fouten. Toch zijn professionals in de praktijk dat niet altijd. Vaak wordt verondersteld dat van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen excuses mogen worden aangeboden en dat het doen van bepaalde uitspraken, waaronder het aanbieden van excuses, een erkenning van aansprakelijkheid inhoudt. Mede vanwege deze veronderstelling is in de literatuur wel gesuggereerd dat vanuit juridisch oogpunt terughoudendheid bij het maken van excuses verstandig is. In dit artikel wordt betoogd dat dit advies maatschappelijk ongewenst is en dat deze veronderstelling bovendien slechts bij hoge uitzondering steun vindt in het recht. Het zijn ironisch genoeg enkel de juridische professionals zelf die onder omstandigheden goed over hun woordgebruik moeten nadenken.


Lees het hele artikel in Navigator.

Wie schrijft de wet (voor)?
Philip Eilander
Invloed van buiten op de ‘Haagse kaasstolp’ kan geen kwaad. Integendeel. Externe inbreng in het wetgevingsproces valt te waarderen en kan de kwaliteit van wetgeving ten goede komen. Dit vraagt wel om gelijke kansen op gehoor bij de belanghebbende partijen en een open en transparant wetgevingsproces. De inbreng van belanghebbenden moet niet heimelijk, maar openlijk gebeuren. En de wetgever moet zich in de toelichting bij wetsvoorstellen veratnwoorden over hoe met die inbreng is omgegaan.


Lees het hele artikel in Navigator.

Inreisverboden die (nog) geen rechtsgevolgen hebben
Galina Cornelisse
Ingevolge het Nederlandse strafrecht is ‘handelen in strijd met het Europees inreisverbod strafbaar gesteld’. Maar de strafrechtelijke vervolging van dit handelen stuit, in het licht van de recente uitleg die het Hof van Justitie EU heeft gegeven aan het inreisverbod in de zaak Ouhrami, op ernstige bezwaren in het geval dat de derdelander de Unie nog niet heeft verlaten na het uitvaardigen van het verbod. Pas als de derdelander tegen wie een inreisverbod is uitgevaardigt de Unie daadwerkelijk heeft verlaten en vervolgens weer terugkeert, is het inreisverbod overtreden en kunnen daar rechtsgevolgen aan worden verbonden.


Lees het hele artikel in Navigator.

Deur staat open voor euthanasietoerisme
Leo Enthoven
Uitzichtloos en ondraaglijk lijden is niet aan nationaliteit gebonden. De euthanasiewet staat artsen toe euthanasieverzoeken van buitenlanders te honoreren. Mededogen, dat niet ophoudt bij de landsgrenzen, is een kernwaarde van onze euthanasiewet en behoort dokters te bewegen ook stervenshulp aan doodzieke buitenlanders te verlenen.


Lees het hele artikel in Navigator.

1 november 2017