Artikelen van Paul Goes

Tijdschrift NJB 30 (2021)
Waar zijn ‘de essentialia’ in de Grondwet?
Manon Julicher
Wat zijn precies de kernbeginselen, de essentialia, van het Nederlandse staatsbestel? En staan die wel allemaal in de Grondwet? Om erachter te komen wat voor hen essentialia zijn die in de Grondwet moeten worden opgenomen, zijn enkele focusgroepen met burgers betrokken en gevraagd naar hun opvattingen over de Grondwet. Uit dit artikel blijkt dat niet alleen onder staatsrechtjuristen, maar ook onder geïnformeerde burgers een heel aantal voorstellen leeft om meer essentialia in de Grondwet te krijgen en deze leesbaarder te maken. Zij kunnen richtsnoeren bieden voor als er weer eens integraal naar de Grondwet wordt gekeken. Daarvoor lijkt geen beter moment dan nu. In Den Haag wordt geformeerd en daarbij heerst een trend van constitutioneel denken en grondwetsherziening. De inzichten uit dit onderzoek kunnen als inspiratie dienen bij de gedachtevorming en onderhandelingen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Online prijsdiscriminatie
Kimia Heidary en Bart Custers
Steeds meer producten en diensten worden online aangeboden. Consumenten kunnen vaak eenvoudig prijzen van verschillende aanbieders vergelijken. Tegelijkertijd kunnen aanbieders met behulp van beschikbare gegevens en algoritmen de prijzen voortdurend aanpassen, zowel naar de marktomstandigheden als naar de persoonlijke kenmerken van groepen consumenten of individuele consumenten. Het (steeds verder) personaliseren van prijzen wordt doorgaans aangeduid als prijsdiscriminatie. In deze bijdrage wordt onderzocht in hoeverre hierbij ook in juridisch opzicht sprake is van discriminatie, door deze ontwikkelingen te duiden in het licht van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).

[verder lezen in NAVIGATOR]

Nieuwe toeristische verhuurbepalingen voor digitale platforms strijdig met het Unierecht
Paul Goes
Toeristische verhuur kan leiden tot inkrimping van de woonruimtevoorraad en/of tot aantasting van de leefbaarheid. Als dit zich voordoet is regulering van toeristische verhuur gewenst. Voor het oplossen van het eerste probleem bestaan er – ook zonder de toeristische verhuurbepalingen – voldoende wettelijke mogelijkheden. Alvorens wetgeving in te voeren die ertoe strekt het tweede probleem op te lossen, dient eerst onderzocht te worden of, en zo ja, welke toeristen precies ernstige overlast veroorzaken. De onlangs ingevoerde bepalingen in de Huisvestingswet die gemeenteraden de bevoegdheid geven om verplichtingen op leggen aan degene die een dienst verleent gericht op het publiceren van aanbiedingen voor toeristische verhuur, is dan ook prematuur en in strijd met Unierechtelijke bepalingen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

9 september 2021
Tijdschrift NJB 29 (2020)
Civielrechtelijke sancties op de schending van informatieplichten
Marco Loos en Charlotte Pavillon
De rechter is gelet op artikel 24 Richtlijn consumentenrechten gehouden in individuele gevallen ambtshalve te toetsen of aan de informatieverplichtingen uit afdeling 6.5.2b BW is voldaan, ook wanneer de richtlijn geen expliciete sanctie aanreikt. Ten aanzien van de meeste informatieverplichtingen is dan ook onduidelijk wat de gevolgen zijn als geconstateerd wordt dat de handelaar deze niet correct is nagekomen. De sanctie op de schending van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten dient ‘doeltreffend, evenredig en afschrikkend’ te zijn en de civiele rechter kan kiezen tussen een scala aan procesrechtelijke en materieelrechtelijke sancties. Deze worden in dit artikel in kaart gebracht en de meest voor de hand liggende optie(s) worden besproken. Voorkomen moet worden dat de bescherming van de ene partij (de consument) ontaardt in een onevenredige last voor de andere partij (de handelaar).

[verder lezen in NAVIGATOR]

Toegang tot dodelijke middelen
Govert den Hartogh
In dit artikel wordt nagegaan welke argumenten er voor pleiten om tegemoet te komen aan de roep om toegang tot dodelijke middelen, ook als niet voldaan is aan zorgvuldigheidseisen die de euthanasiewet stelt. Een recht op toegang tot dodelijke middelen kan worden afgeleid uit het recht op een privé- en gezinsleven. Maar het is niet eenvoudig om een effectief reguleringssysteem te bedenken dat in voldoende mate waarborgt dat die toegang alleen wordt verleend aan mensen die daar uit vrije wil, weloverwogen en duurzaam om vragen. Het doel van dit artikel is vooral om deze problematiek in kaart te brengen. Daarbij wordt ook een mogelijke wettelijke regeling geschetst, met name echter om nog scherper te krijgen waar de echte problemen liggen. Ook wordt nagegaan of er alternatieve mogelijkheden te vinden zijn om de bestaande dilemma’s op te lossen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Woningverhuur aan toeristen
Paul Goes
Het huidige en toekomstige Amsterdamse vergunningenstelsel voor vakantieverhuur voldoen niet aan de voorwaarden die de Huisvestingswet en het Europese recht stellen. Daarnaast mist het 3-Wijken-verhuurverbod een juridische grondslag, is het onbevoegd genomen, op onrechtmatige wijze tot stand gekomen en onvoldoende onderbouwd. Het is onjuist en onwenselijk dat toeristische verhuur in Amsterdam vanaf 1 januari 2021 door niet-bewoners nagenoeg ongemoeid wordt gelaten. De toekomstige Wet toeristische verhuur creëert de mogelijkheid voor gemeenten om voor toeristische verhuur in de huisvestingsverordening een registratieplicht, een quotum (eventueel met meldplicht) en een vergunningplicht op te nemen. Om vakantieverhuur in een gemeente te reguleren volstaat een quotumstelsel, eventueel met meldplicht. Het verdient aanbeveling om in de wet op te nemen dat de inzet van een instrument beperkt is tot situaties van ernstige overlast en van kortstondige verhuur.

[verder lezen in NAVIGATOR]

2 september 2020
Tijdschrift NJB 28 (2019)
Tijdelijke woningverhuur door bewoners aan toeristen naar huidig en toekomstig recht
Paul Goes
Om particuliere verhuur van woningen aan toeristen aan banden te leggen is er een wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet in voorbereiding. Het college van B&W van Amsterdam gaat nog een stap verder met een voorgenomen wijziging van de Huisvestingsverordening Amsterdam. Met name bij dit laatste voornemen zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen.


Lees het hele artikel in Navigator.

Hoe staat het met de onafhankelijkheid van de rechtspraak in de Unie?
Kees Sterk, Frans van Dijk en Bart Diephuis
In dit artikel worden de resultaten weergegeven van de 2019 ENCJ-enquête onder Europese rechters met als onderwerp de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Een brisant onderwerp in het licht van recente ontwikkelingen in landen van de Unie. Eerst wordt ingegaan op de context van de enquête en daarna op de enquête zelf.


Lees het hele artikel in Navigator.

Raad van State schept in PAS-uitspraak vals beeld
Kees de Groot
De uitspraak over de Programmatische Aanpas Stiktof van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State schept een vals beeld over de mogelijke voortzetting van veehouderijen in het bezit van een eerder verleende vergunning.


Lees het hele artikel in Navigator.

De Klimaatwet in mondiaal en Europees perspectief
Nico Schrijver
Op 28 mei 2019 ging in de Eerste Kamer de kogel door de kerk: met een overgrote meerderheid nam de Senaat Nederlands eerste klimaatwet aan. Deze Jaarrede bespreekt de contouren daarvan en plaatst de rol van deze nationale wet in mondiaal en Europees perspectief. Op het spel staat de wereldwijde opwarming in het jaar 2100 te beperken tot ruim beneden 2° Celsius, zoals afgesproken in de klimaatovereenkomst van Parijs. Valkuilen te over. Hoe die te dichten? De wisselwerking tussen internationaal, Europees en nationaal recht en de integratie van het ontluikende klimaatrecht in vele andere rechtsgebieden kunnen daarbij behulpzaam zijn.


Lees het hele artikel in Navigator.

De grenzen voorbij
Yasha Holtuin en Else Lohman
In de concertzaal van Musis te Arnhem vond op 14 juni jl. de 149e jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging plaats. De NJV steeg boven zichzelf en Nederland uit met het thema ‘De grenzen voorbij - De actualiteit van territorialiteit en jurisdictie’. Actueel was het onderwerp zeker; er werd gediscussieerd over nijpende mondiale vraagstukken als de regulering van cyberspace, het klimaat en vluchtelingen. En dat tegen de achtergrond van revitaliserend nationalisme. Gespreksstof genoeg, het denken over deze kwesties kreeg een zetje maar ultieme oplossingen werden natuurlijk niet gevonden. Wat dat betreft liep men tegen eigen grenzen aan.


Lees het hele artikel in Navigator.

18 juli 2019