Artikelen van Marjolein Cupido

Tijdschrift NJB 36 (2016)
Brexit: over & out?
Stefaan Van Den Bogaert en Armin Cuyvers
De keuze van het Britse volk voor Leave is onmiskenbaar een scharniermoment in het Europese integratieproces. Voor het eerst dreigt een lidstaat het steeds hechtere verbond te verlaten. De eventuele Brexit vormt daarnaast een ongekende juridische uitdaging. De complexiteit en omvang van de benodigde akkoorden omtrent terugtrekking en de nieuwe EU-VK-relatie vallen nauwelijks te overdrijven. Het VK wil het onderste uit de kan halen. Maar op enig moment zullen de soevereine wensdromen van het VK in contact komen met de nuchtere werkelijkheid. Het beloven harde terugtrekkingsonderhandelingen te worden.


Lees het hele artikel in Navigator.

Nu ook nog een Brexit uit de Europese Conventie?
Carla Zoethout
De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is inmiddels realiteit en de nieuwe premier heeft haar positie bepaald: een Brexit is een Brexit. De vraag is alleen nog hoe deze gestalte moet krijgen. Maar door het grote belang van de Britse toekomst binnen of buiten de EU is een ander majeur probleem dat door de ‘Conservatives’ is opgeworpen, min of meer uit het zicht verdwenen. Zal er binnenkort ook een Brexit uit de Europese Conventie plaatsvinden?


Lees het hele artikel in Navigator.

Militair-justitiële samenwerking bij de aanpak van migratiestromen
Hester van Bruggen, Marjolein Cupido en Joop Voetelink
In juni 2015 besloot de Raad van Europa tot een militaire crisisbeheersingsoperatie, genaamd Operatie Sophia, in de Middellandse zee. Doel ervan is mensensmokkelaars te bestrijden, en passant worden mensenlevens gered. In dit artikel wordt het optreden van Operatie Sophia verkend. In het bijzonder wordt onderzocht hoe Operatie Sophia invulling geeft aan haar taken, wat de mogelijkheden en beperkingen van de krijgsmacht zijn bij de bestrijding van mensensmokkel en welke lessen hieruit kunnen worden getrokken.


Lees het hele artikel in Navigator.

Van boerkiniverbod tot kledingvoorschriften voor OMG’s
Jan Brouwer
Publiekrechtelijke kledingvoorschriften zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen in onze samenleving. Gemeenschappelijke noemer is dat ze worden gegeven door de burgemeester uit vrees voor verstoring van de openbare orde. Over de vraag of dit rechtens een juiste legitimatie vormt, moest de Franse Raad van State zich recentelijk uitspreken.


Lees het hele artikel in Navigator.

Doctrine: kooi of waarborg?
Reiner de Winter
Stel je voor, de Hoge Raad vergist zich een keer doordat hij niet goed uit zijn ogen heeft gekeken… Kan gebeuren! Sterker: is allang gebeurd. Er werden toen ‘herstelarresten’ gewezen. Niet zo chic was dat de Hoge Raad de hand destijds niet in eigen boezem stak, maar het foutje aan ‘een verzuim van de administratie van de Hoge Raad’ toeschreef.


Lees het hele artikel in Navigator.

19 oktober 2016
Tijdschrift NJB 30 (2015)
Van kaping tot doodslag
Marjolein Cupido
Hoe kan de aansprakelijkheid van medeplegers voor georganiseerde criminele activiteiten zoals piraterij worden vastgesteld zonder afbreuk te doen aan de beginselen van individuele aansprakelijkheid en persoonlijke schuld? Recente rechtspraak maakt duidelijk dat rechters hier mee worstelen. Rechtspraak van het Joegoslavië Tribunaal over Joint Criminal Enterprise (JCE) zou als inspiratiebron kunnen worden gebruikt om tot een meer uniforme benadering van medeplegen te komen. Het Joegoslavië Tribunaal heeft in deze rechtspraak verschillende eisen geformuleerd die de aansprakelijkheid voor groepshandelen afbakenen zonder afbreuk te doen aan de specifieke aard van georganiseerde criminaliteit.
De Raad van State en het Statuut
Robert Vornis
Sinds de inwerkingtreding op 10-10-10 van de nieuwe staatkundige structuur is er sprake van toenemende wrijving en strubbelingen in het Koninkrijk. Het verdient aanbeveling een gezamenlijke staatscommissie in te stellen gericht op een algehele, grondige herziening van de koninkrijksstructuren. Daarbij moet in het bijzonder ook worden gekeken naar een regeling voor geschillenbeslechting en de instelling van een Afdeling Koninkrijkszaken in de Raad van State worden overwogen.
Het homohuwelijk in de VS
Joost Sillen
Op 26 juni 2015 wees het Amerikaans Hooggerechtshof arrest in de zaak Obergefell vs. Hodges. Het oordeelde daarin dat de weigering het huwelijk open te stellen voor homoparen ongrondwettig is. Het arrest vormt daarmee de ontknoping van een jarenlange juridische en politieke strijd, die meer dan twintig jaar geleden begon. De beslissing illustreert daarnaast de verschillen tussen twee diametraal tegenovergestelde wijzen van rechtsvinding in grondrechtenzaken.
8 september 2015