Artikelen van Manon Oostveen

Tijdschrift NJB 9 (2023)
Een snoepwinkel voor corrupte politici
Paul Bovend'Eert
Het Europees Parlement is al jaren een ‘snoepwinkel’ voor politici van kwade wil waar zij zich schuldig kunnen maken aan belangenverstrengeling, corruptie en financiële malversaties. Het Qatar-corruptieschandaal is hopelijk een wake-up call om nu eindelijk eens doortastend op te treden en een daadkrachtig integriteitsbeleid vorm te geven. In het navolgende wordt nader ingegaan op de vraag welke maatregelen het EP daartoe het beste kan treffen. Eerst wordt daarbij aandacht besteed aan enkele recente hervormingsvoorstellen die gedaan zijn na het uitbreken van de Qatar-affaire. Daarna wordt de balans opgemaakt, en mede aan de hand van ervaringen in andere westerse parlementen bekeken welke maatregelen de voorkeur verdienen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen en de problematiek van bancaire massasurveillance
Manon Oostveen
Recentelijk is het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. Op een eerdere versie was stevige kritiek geuit door de Afdeling advisering van State en de Autoriteit Persoonsgegevens. Het wetsvoorstel is daarop aangepast. Het nieuwe voorstel leidde wederom tot kritiek en maatschappelijke discussie. Zo wordt het inmiddels al de ‘bancaire sleepwet’ genoemd. In dit artikel wordt het nieuwe voorstel onder de loep gelegd en met name beschouwd in de privacyrechtelijke context en tegen de achtergrond van de eerder geuite kritiek.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Procesafspraken en LVB: wanneer ‘ja’ ook ‘nee’ kan betekenen
Elise van Kluijve en Marko Jelicic
Procesafspraken zouden niet moeten worden gemaakt met verdachten met een licht verstandelijke beperking. Bij deze verdachten is het zeer moeilijk te toetsen of de verdachte daadwerkelijk begrijpt en overziet wat de inhoud en gevolgen zijn van de procesafspraak. Omdat met een procesafspraak afstand kan worden gedaan van fundamentele procesrechten zoals het recht op het indienen van hoger beroep of het indienen van onderzoekswensen, zijn de risico’s op aantasting van de eerlijkheid van het proces groot.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Wet bescherming klokkenluiders: nieuwe wet met bekende gebreken
Peter van der Meij
De wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders ter implementatie van de Klokkenluidersrichtlijn is op 18 februari 2023 in werking getreden. Een aanvullende wetswijziging naar aanleiding van de evaluatie van de wet is aangekondigd. Om tot die aanvullende wetswijziging en daarmee een geheel herziene wet te komen, verdient het aanbeveling om tijdens een werkconferentie met praktijkbeoefenaren, beleidsambtenaren en wetgevingsjuristen de uiteenlopende ervaringen en opvattingen te bespreken om op grond daarvan tot gemeenschappelijke conclusies te komen ten behoeve van de gewenste wetsherziening.

[verder lezen in NAVIGATOR]

8 maart 2023