Artikelen van Liesbeth van Walree

TijdschriftNJB 23 (2020)
25 kapiteins, 1 vloot
Joyce Esser en Geerten Boogaard
Na de uitbraak van het coronavirus moest er overal ter wereld razendsnel gehandeld worden. In Nederland gebeurde dat via de veiligheidsregio, die opeens voor een enorme opgave kwam te staan. De veiligheidsregio moest enerzijds het landelijke beleid simpelweg ‘uitvoeren’, maar moest anderzijds ook allerlei vragen zelf beantwoorden. Daarbij moesten de veiligheidsregio’s roeien met de riemen die ze hadden. Dat leidde op een aantal punten tot grote differentiatie tussen verschillende veiligheidsregio’s. Die verschillen werden op sterk uiteenlopende gronden gemotiveerd, waarbij zowel de effectieve aanpak van het virus als een bredere afweging van de volksgezondheid tegen andere belangen een rol speelden. De motiveringen legden daarmee bloot dat het optreden van de veiligheidsregio bestond uit een combinatie van verlengd lokaal bestuur en een gedeconcentreerde bevelsstructuur.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Functionele immuniteit van vreemde gezagsdragers in de context van internationale misdrijven
Cedric Ryngaert
De staatspraktijk inzake de niet-toepasselijkheid van functionele immuniteit in de context van internationale misdrijven is relatief beperkt. Dit heeft de Rechtbank Den Haag ertoe doen besluiten dat er geen gewoonterechtelijke regel inzake niet-toepasselijkheid bestaat. Toch valt er veel te zeggen voor een dergelijke regel, met name in het licht van de ambitie van de internationale gemeenschap om straffeloosheid voor de meest ernstige misdrijven een halt toe te roepen. Daarom zijn zowel de VN-Commissie voor Internationaal Recht als de Nederlandse regering wel voorstander van deze regel.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Dangerous minds
Liesbeth van Walree
Wat als een afgestrafte terrorist nog steeds gevaarlijk blijkt te zijn? Moeten we denken in de richting van een speciale tbs voor terroristen? Dat lijkt geen oplossing voor het onderliggende probleem. Beschreven wordt hoe de strafdoelen speciale preventie en resocialisatie riskeren onderbelicht te blijven op het moment dat zulk veiligheidsdenken de overhand neemt, met als risico dat na bestraffing het probleem blijft bestaan. Er moet veel meer ingezet worden op de tijd dat een gedetineerde binnen zit, want daar valt de winst te halen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Ingezetenen eerst!
Titus Benschop, Javier Crijnen, Maite van Dongen en Milou Kappelhof
Onlangs is een wetsvoorstel ingediend dat beoogt in het buitenland wonende Nederlanders middels stemrecht invloed te geven op de samenstelling van de Eerste Kamer. De regering acht de huidige situatie ‘onevenwichtig’, nu niet-ingezetenen wel kunnen stemmen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement maar niet voor de Eerste Kamer. In dit artikel wordt betoogd dat het afnemen van het kiesrecht voor de Tweede Kamer van niet-ingezeten Nederlanders, het meeste in overeenstemming is met de grondslagen van het kiesrecht. Daarbij kan een overgangstermijn van vier jaar worden gehanteerd, waarbinnen geëmigreerde Nederlanders hun stemrecht niet verliezen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Reacties en naschrift aangaande 'De (on)ethische advocaat'
Diana de Wolff, Hendrik Kaptein en Bas van Zelst
Reacties op ‘De (on)ethische advocaat – over de balans tussen cliënt en maatschappij’ van Bas van Zelst (NJB 2020/964, afl. 16, p. 1145-1150) en een naschrift van de auteur.

[verder lezen in NAVIGATOR]

10 juni 2020
TijdschriftNJB 31 (2015)
Levenslang, da’s logisch toch…?
Jacco Janssen, Tamara Trotman en Liesbeth van Walree
De rechtsstaat verdient het dat de discussie over de levenslange gevangenisstraf (ook) scherp wordt gevoerd daar waar en door wie deze wordt opgelegd: voor en door de strafrechter. Dit zou voor de wetgever hét signaal kunnen zijn om de (straf)rechter beter in positie te brengen. Beter in positie bij de beoordeling van de (finale) executie van de levenslange gevangenisstraf, maar daardoor tegelijkertijd ook bij de oplegging daarvan. Alleen dan ontstaat een zuiver evenwicht tussen oplegging en executie van de levenslange gevangenisstraf. Een dergelijk evenwicht biedt de strafrechter de enig verantwoorde basis voor de oplegging van de somtijds noodzakelijke levenslange gevangenisstraf. De ultieme sanctie, maar dan wel een die de veroordeelde nog enig perspectief biedt!
Het beschermd zeegebied rond de Chagos archipel
Otto Spijkers
Dit artikel behandelt een recente uitspraak in een juridisch geschil tussen Mauritius en het Verenigd Koninkrijk betreffende de Chagos-archipel, een eilandengroep in het midden van de Indische Oceaan. Het geschil ging over de vraag of de afkondiging van een ‘beschermd zeegebied’ rondom de archipel door het Verenigd Koninkrijk in 2010 in strijd was met het Zeerechtverdrag. Deze afkondiging leek meer te maken te hebben met de bescherming van een Amerikaanse militaire basis dan met de bescherming van het zeemilieu rondom de archipel. Voegt deze uitspraak nieuwe inzichten toe aan de ontwikkeling van het internationaal recht?
Kwaliteit van rechtspraak
Herman Bolt en Julia Mendlik
Veel aandacht, zowel van de Rechtspraak als van haar (keten)partners, gaat op dit moment uit naar de digitalisering van de procedures als onderdeel van het programma KEI. Maar het andere thema van het programma kwaliteit verdient minstens zo veel aandacht. Deze bijdrage is hieraan gewijd. De uitwerking van het thema kwaliteit raakt de essentie van het werk van de rechter: hoe borgt en verbetert de rechter blijvend het functioneren van de rechtspleging (zijn eigen functioneren) om het vertrouwen van de samenleving in de rechtspraak te behouden?
15 september 2015