Artikelen van Kimia Heidary

Tijdschrift NJB 30 (2021)
Waar zijn ‘de essentialia’ in de Grondwet?
Manon Julicher
Wat zijn precies de kernbeginselen, de essentialia, van het Nederlandse staatsbestel? En staan die wel allemaal in de Grondwet? Om erachter te komen wat voor hen essentialia zijn die in de Grondwet moeten worden opgenomen, zijn enkele focusgroepen met burgers betrokken en gevraagd naar hun opvattingen over de Grondwet. Uit dit artikel blijkt dat niet alleen onder staatsrechtjuristen, maar ook onder geïnformeerde burgers een heel aantal voorstellen leeft om meer essentialia in de Grondwet te krijgen en deze leesbaarder te maken. Zij kunnen richtsnoeren bieden voor als er weer eens integraal naar de Grondwet wordt gekeken. Daarvoor lijkt geen beter moment dan nu. In Den Haag wordt geformeerd en daarbij heerst een trend van constitutioneel denken en grondwetsherziening. De inzichten uit dit onderzoek kunnen als inspiratie dienen bij de gedachtevorming en onderhandelingen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Online prijsdiscriminatie
Kimia Heidary en Bart Custers
Steeds meer producten en diensten worden online aangeboden. Consumenten kunnen vaak eenvoudig prijzen van verschillende aanbieders vergelijken. Tegelijkertijd kunnen aanbieders met behulp van beschikbare gegevens en algoritmen de prijzen voortdurend aanpassen, zowel naar de marktomstandigheden als naar de persoonlijke kenmerken van groepen consumenten of individuele consumenten. Het (steeds verder) personaliseren van prijzen wordt doorgaans aangeduid als prijsdiscriminatie. In deze bijdrage wordt onderzocht in hoeverre hierbij ook in juridisch opzicht sprake is van discriminatie, door deze ontwikkelingen te duiden in het licht van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).

[verder lezen in NAVIGATOR]

Nieuwe toeristische verhuurbepalingen voor digitale platforms strijdig met het Unierecht
Paul Goes
Toeristische verhuur kan leiden tot inkrimping van de woonruimtevoorraad en/of tot aantasting van de leefbaarheid. Als dit zich voordoet is regulering van toeristische verhuur gewenst. Voor het oplossen van het eerste probleem bestaan er – ook zonder de toeristische verhuurbepalingen – voldoende wettelijke mogelijkheden. Alvorens wetgeving in te voeren die ertoe strekt het tweede probleem op te lossen, dient eerst onderzocht te worden of, en zo ja, welke toeristen precies ernstige overlast veroorzaken. De onlangs ingevoerde bepalingen in de Huisvestingswet die gemeenteraden de bevoegdheid geven om verplichtingen op leggen aan degene die een dienst verleent gericht op het publiceren van aanbiedingen voor toeristische verhuur, is dan ook prematuur en in strijd met Unierechtelijke bepalingen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

9 september 2021