Artikelen van Joop Voetelink

Tijdschrift NJB 41 (2016)
‘A wounded deer leaps highest’
Nora van Oostrom-Streep
Aangejaagd door digitalisering en globalisering worden de eerste contouren zichtbaar van een veranderend juridisch werkveld. Het wordt steeds duidelijker dat zowel kantoren als universiteiten uit hun comfortzone moeten stappen en hard moeten werken aan een versnelde wijziging van de invulling van de juridische beroepen.


Lees het hele artikel in Navigator.

De Wet kansspelen op afstand
Wim van der Duin
Na de uitspraken van het Hof van Justitie in de zaken Ladbrokes en Betfair kon met enige voorzichtigheid worden gesteld dat het Nederlandse kansspelstelsel Europaproof was. Met de nieuwe wet ‘Kansspelen op afstand’ is dat niet meer zo zeker. Loterijproducten kunnen (anders dan de memorie van toelichting stelt) niet van de regulering worden uitgezonderd. Het open stelsel voor de online vergunningen maakt het moeilijk het huidige nog gedeeltelijk gesloten stelsel voor de offline kansspelen te handhaven. De verplichte afdracht voor de goededoelenloterijen levert een ongelijk speelveld op ten opzichte van de online aanbieders. Maar het opleggen van deze verplichting aan alle vergunninghouders kan daarentegen weer leiden tot een nog grotere onevenwichtigheid ten opzichte van het illegale aanbod. Verder weten we niet of het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen gaat werken of dat men mede daardoor het illegale circuit zal opzoeken.


Lees het hele artikel in Navigator.

De devaluatie van de ontvankelijkheidsvraag
Wilma Duijst
Als het antwoord op de vraag of er een strafbaar feit is gepleegd niet eenduidig is, dan verdient het sterk de voorkeur om het strafrechtelijk onderzoek en de discussie tussen de deskundigen te laten plaatsvinden vóór de zitting en niet, zoals dat nu gebeurt, óp de zitting. Als op de zitting blijkt dat er helemaal geen strafbaar feit is begaan, zou geen vrijspraak moeten volgen maar moet het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk worden verklaard.


Lees het hele artikel in Navigator.

Justice Against Sponsors of Terrorism Act
Joop Voetelink
De invoering van de Justice Against Sponsors of Terrorism Act in de VS maakt de Amerikaanse rechter bevoegd in zaken tegen een buitenlandse staat waarvan vermoed wordt dat die betrokken is bij een terroristische actie op Amerikaans grondgebied. Dat levert een nieuwe en vergaande aantasting van de immuniteit van staten op. De VS neemt hiermee een unieke positie in waarop internationaal bezorgd gereageerd is. De wet opent de weg voor weinig gefundeerde claims tegen vrijwel elke buitenlandse staat. De Amerikaanse wetgever lijkt zich echter niet bezorgd te maken over de aantasting van het principe van staatsimmuniteit. Wel begint het besef door te dringen dat de wet zich ook tegen Amerikaanse belangen kan keren.


Lees het hele artikel in Navigator.

23 november 2016
Tijdschrift NJB 36 (2016)
Brexit: over & out?
Stefaan Van Den Bogaert en Armin Cuyvers
De keuze van het Britse volk voor Leave is onmiskenbaar een scharniermoment in het Europese integratieproces. Voor het eerst dreigt een lidstaat het steeds hechtere verbond te verlaten. De eventuele Brexit vormt daarnaast een ongekende juridische uitdaging. De complexiteit en omvang van de benodigde akkoorden omtrent terugtrekking en de nieuwe EU-VK-relatie vallen nauwelijks te overdrijven. Het VK wil het onderste uit de kan halen. Maar op enig moment zullen de soevereine wensdromen van het VK in contact komen met de nuchtere werkelijkheid. Het beloven harde terugtrekkingsonderhandelingen te worden.


Lees het hele artikel in Navigator.

Nu ook nog een Brexit uit de Europese Conventie?
Carla Zoethout
De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is inmiddels realiteit en de nieuwe premier heeft haar positie bepaald: een Brexit is een Brexit. De vraag is alleen nog hoe deze gestalte moet krijgen. Maar door het grote belang van de Britse toekomst binnen of buiten de EU is een ander majeur probleem dat door de ‘Conservatives’ is opgeworpen, min of meer uit het zicht verdwenen. Zal er binnenkort ook een Brexit uit de Europese Conventie plaatsvinden?


Lees het hele artikel in Navigator.

Militair-justitiële samenwerking bij de aanpak van migratiestromen
Hester van Bruggen, Marjolein Cupido en Joop Voetelink
In juni 2015 besloot de Raad van Europa tot een militaire crisisbeheersingsoperatie, genaamd Operatie Sophia, in de Middellandse zee. Doel ervan is mensensmokkelaars te bestrijden, en passant worden mensenlevens gered. In dit artikel wordt het optreden van Operatie Sophia verkend. In het bijzonder wordt onderzocht hoe Operatie Sophia invulling geeft aan haar taken, wat de mogelijkheden en beperkingen van de krijgsmacht zijn bij de bestrijding van mensensmokkel en welke lessen hieruit kunnen worden getrokken.


Lees het hele artikel in Navigator.

Van boerkiniverbod tot kledingvoorschriften voor OMG’s
Jan Brouwer
Publiekrechtelijke kledingvoorschriften zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen in onze samenleving. Gemeenschappelijke noemer is dat ze worden gegeven door de burgemeester uit vrees voor verstoring van de openbare orde. Over de vraag of dit rechtens een juiste legitimatie vormt, moest de Franse Raad van State zich recentelijk uitspreken.


Lees het hele artikel in Navigator.

Doctrine: kooi of waarborg?
Reiner de Winter
Stel je voor, de Hoge Raad vergist zich een keer doordat hij niet goed uit zijn ogen heeft gekeken… Kan gebeuren! Sterker: is allang gebeurd. Er werden toen ‘herstelarresten’ gewezen. Niet zo chic was dat de Hoge Raad de hand destijds niet in eigen boezem stak, maar het foutje aan ‘een verzuim van de administratie van de Hoge Raad’ toeschreef.


Lees het hele artikel in Navigator.

19 oktober 2016
Tijdschrift NJB 38 (2013)
Modernisering van het toezicht op de advocatuur
Nienke Doornbos en Leny de Groot-van Leeuwen
De modernisering van het toezicht op de advocatuur is een heikel thema. Er ligt een omstreden wetsvoorstel bij de Tweede kamer dat op weinig draagvlak kan rekenen bij de beroepsgroep. De beroepsgroep zit ondertussen niet stil en probeert zelf de nodige hervormingen door te voeren. In dit artikel nemen de auteurs de effectiviteit van het huidige toezicht en van het door het kabinet voorgenomen toezicht onder de loep. Daarbij betogen zij dat het huidige toezicht in een aantal opzichten effectiever is dan in het parlementaire debat wordt verondersteld en dat de voorgenomen maatregelen lang niet alle problemen met het toezicht oplossen en in sommige opzichten zelfs verergeren.
Unietrouw of eigen belang eerst
Frans Pennings
De casus van de export van uitkeringen buiten de EU
De Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid regelt dat uitkeringen die naar landen buiten de EU worden geëxporteerd aan het kostenniveau van het betreffende land worden aangepast (lees: verlaagd). Binnen de EU zou een dergelijke regeling vanwege het gelijke behandelingsbeginsel niet getolereerd worden. Maar verdragen die de EU sloot met landen waarnaar nu juist veel uitkeringen geëxporteerd worden, maken dat het gelijke behandelingsbeginsel ook daar geldt. De redenering die de regering optuigde om de wet te rechtvaardigen overtuigt niet.
KEI veel nieuwe verstekzaken in de civiele sector van de rechtbanken
Menno Bruning
Volgens het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak is het aantal verstekzaken in 2012 bij de civiele sector van de rechtbanken gegroeid met 43%. Een verklaring voor de explosieve groei van verstekzaken ontbreekt. Onduidelijk is of dit een gevolg is van de financiële crisis, verband houdt met de verhogingen van het griffierecht, dan wel het resultaat is van de sinds 2012 (in de Haagse en Arnhemse KEI-pilot) doorgevoerde korte termijnen voor verweer in een conclusie van antwoord. Kiezen gedaagden voor verzet? Houden de KEI-programma’s tot procesinnovatie in voldoende mate rekening met het (grond)recht van een gedaagde op toegang tot de rechter om alsnog te worden gehoord?
De Bilateral Security Agreement voor Afghanistan
Joop Voetelink
Wanneer de VS en de NAVO na 2014 de stationering van troepen in Afghanistan willen voortzetten, zullen zij hiervoor nieuwe internationale overeenkomsten moeten sluiten. De onderhandelingen tussen Afghanistan en de VS zijn het afgelopen jaar gestart en moeten leiden tot de Bilateral Security Agreement. Op basis van deze afspraken zal de NAVO een eigen overeenkomst sluiten. De Nederlandse regering zal de inhoud van dit verdrag moeten betrekken in de besluitvorming over een mogelijk voortgezet Nederlands militair verblijf in Afghanistan na 2014.
Onvolkomenheden bij de implementatie van de richtlijn consumentenrecht
Marco Loos
Europese regelgeving leidt steeds vaker tot een aantasting van het systeem van het Nederlandse verbintenissenrecht. Een nieuw voorbeeld hiervan biedt de implementatie van de richtlijn consumentenrecht, die onbedoeld het Nederlandse vertegenwoordigingsrecht op zijn kop lijkt te zetten. Ook ten aanzien van twee wijzigingen die niet direct door de richtlijn worden verlangd, zijn vragen te stellen.
1 november 2013