J.G. Maarsen is onderwijs- en onderzoeksmedewerker bij het Instituut voor Publiekrecht (Staats- en Bestuursrecht) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Na het afronden van zijn master staats- en bestuursrecht volgt hij nu een master straf- en strafprocesrecht.

Artikelen van Jelmer Maarsen

Tijdschrift NJB 3 (2024)
Vrienden van de Hoge Raad
Janneke van der Ham en Albertine Tiemens
De amicus curiae heeft de afgelopen jaren in Nederland vaste voet aan de grond gekregen en is volop in ontwikkeling. Bij de Hoge Raad heeft de amicus curiae niet alleen een plaats gekregen in de prejudiciële procedure in fiscale zaken, strafzaken en civiele zaken, maar ook in reguliere fiscale zaken en als daartoe aanleiding bestaat in verband met een vordering tot cassatie in het belang der wet in civiele zaken. Hoe met de amicus curiae precies moet worden omgegaan zal zich de komende tijd verder uitkristalliseren. De actieve rol die de wetgever daarbij voor de Hoge Raad voor ogen had, zien we vooralsnog niet terug in de praktijk.

[verder lezen in InView]

Strafrechtelijk gebruik van commerciële DNA-databanken
Nina de Groot
In deze bijdrage wordt een andere focus bepleit in het juridisch, ethisch en publiek debat over forensisch gebruik van commerciële, particuliere DNA-databanken: niet het individuele recht op zelfbeschikking en het recht op privéleven van de individuele DNA-test-consument zouden centraal moeten staan, maar de implicaties voor de fundamentele rechten van álle Nederlandse burgers, het vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat en het belang van democratische besluitvorming.

[verder lezen in InView]

De Afdeling voor Beheersproblematische Gedetineerden
Max de Vries
Het is algemeen bekend dat in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in een zeer streng regime de zwaarste en gevaarlijkste criminelen van Nederland worden gedetineerd. Ook redelijk bekend is de Terroristen Afdeling (TA), waarop in een vergelijkbaar streng regime gedetineerden worden ondergebracht die worden verdacht van of zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf. Veel minder bekend is een derde type afdeling waar een dergelijk regime geldt: de Afdeling voor Beheersproblematische Gedetineerden, kortweg de BPG-afdeling. Deze afdeling huisvest gedetineerden die vanwege hun gedrag niet in een gemeenschapsregime met andere gedetineerden kunnen verblijven. Jaarlijks worden meer dan 100 gedetineerden op de BPG-afdeling geplaatst.

[verder lezen in InView]

Het belang van een parlementaire enquête over het COVID-19-beleid
Jelmer Maarsen
Hoewel de rapporten van de OVV goed laten zien wat tijdens de pandemie beter had gemoeten, en eventueel had gekund, weet ook de OVV niet wat de interne afwegingen binnen de ministerraad en bij informele overleggen waren. Een parlementaire enquête is vanwege de geheimhoudingsbepaling in het Reglement van orde voor de ministerraad de enige manier om alle informatie over het COVID-19-beleid boven water te krijgen.

[verder lezen in InView]

17 januari 2024
Blog
Het belang van een parlementaire enquête over het COVID-19-beleid
Omdat onzeker is of de coronafiles ‘vanzelf’ openbaar worden, is een parlementair onderzoek noodzakelijk om het gevoerde beleid op zijn merites te beoordelen. De Kamer moet daarom niet te lang wachten met het instellen van een parlementaire enquêtecommissie en het OVV-rapport niet als vervanging voor een enquête zien.
16 januari 2024 Artikel Jelmer Maarsen