Artikelen van Hakan Emre

Tijdschrift NJB 31 (2020)
Privacy-schending door het letselschadeproces behoort vergoed te worden
Lodewijk Smeehuijzen
In een letselschadeprocedure gaat het erom de werkelijke vermogenssituatie van de benadeelde te vergelijken met de hypothetische situatie zonder de fout. Die exercitie vergt kennisname van persoonlijke gegevens over die benadeelde. Daarmee wordt een inbreuk gemaakt op zijn of haar privacy, en niet van de lichtste soort. In dit artikel wordt beargumenteerd dat als deze privacy-schade het gevolg is van de fout waar het in de procedure om draait, zij voor vergoeding in aanmerking behoort te komen. Er is geen reden haar voor risico van de benadeelde te brengen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Openbaarmaking boetebesluiten AVG-proof?
Hakan Emre
De totstandkoming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft ertoe geleid dat vrijwel alle vormen van gegevensverwerking, waaronder de openbaarmaking en bewaring van persoonsgegevens, onderworpen zijn aan strikte rechtsregels zoals de beginselen van rechtmatigheid (openbaarmaking), minimale gegevensverwerking (bewaring) en opslagbeperking (bewaring). In dit artikel staat de vraag centraal hoe de openbaarmaking en bewaring van ongeanonimiseerde boetebesluiten in het financieel toezichtrecht zich verhouden tot deze beginselen. En hoe zit het met de (on)verenigbaarheid ervan met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake het recht op vergetelheid?

[verder lezen in NAVIGATOR]

In Memoriam Wouter Snijders
Arthur Hartkamp
Op 21 juli 2020 is na een kort ziekbed mr. Wouter Snijders overleden op de leeftijd van 92 jaar. Naast zijn belangrijke werk aan het Nieuwe BW en als rechter in de Hoge Raad, was de wetenschapsman Snijders misschien minder bekend. Zijn publicaties behoren echter qua breedte en diepgang tot het belangrijkste dat in de afgelopen decennia over het Nederlandse privaatrecht is gepubliceerd.

[verder lezen in NAVIGATOR]

17 september 2020