Artikelen van Fokke Fernhout

Blog
Indonesische toestanden
Het geld dat via alle projecten in Indonesië is gestopt, heeft duidelijk weinig geholpen. Aan de rechtsstaat, de scheiding der machten en rechterlijke onpartijdigheid en onafhankelijkheid wordt op zijn best lippendienst bewezen, maar voor de rest is het sinds de tijd van Saïdjah en Adinda er niet veel beter op geworden.
15 februari 2024 Artikel Fokke Fernhout
Tijdschrift NJB 6 (2024)
Contractuele uitlegbedingen
Marnix Snel
De uitspraak van de Hoge Raad van 25 augustus 2023 inzake een echtscheidingsconvenant waarin partijen een eigen maatstaf zijn overeengekomen voor de uitleg van de overeenkomst die afwijkt van de normaliter toepasselijke Haviltex-maatstaf heeft al vele pennen in beweging gebracht. Duidelijk is dat het antwoord op de vraag of partijen een contractuele uitlegmaatstaf kunnen overeenkomen voor de praktijk zeer relevant is. Dat die vraag in bevestigende zin moet worden beantwoord, was al voor deze uitspraak van de Hoge Raad heersende leer. Een formele bevestiging daarvan heeft het arrest niet gebracht maar ook geen reden om aan te nemen dat de Hoge Raad over de kwestie anders denkt. Maar het arrest zegt ook niets over andere belangrijke vragen die opkomen met betrekking tot de contractuele uitlegmaatstaf. In deze bijdrage wordt inzichtelijk gemaakt welke vraagstukken dat zijn en worden de bestaande opvattingen ten aanzien daarvan weergegeven waaraan auteur een eigen opvatting toevoegt.

[verder lezen in InView]

Nederlandse regelgeving omtrent de overdracht van F-35-onderdelen in strijd met Wapenhandelsverdrag
Galina Cornelisse
Het Wapenhandelsverdrag, waar Nederland partij bij is, verbiedt de overdracht van wapens en hun onderdelen, als ten tijde van de overdracht bekend is dat deze gebruikt zullen worden bij het plegen van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden. De Nederlandse argumenten om F-35-onderdelen aan Israël te kunnen blijven leveren passen beter bij een multinational die zijn toevlucht zoekt tot transferpricing om belasting te ontlopen, dan bij een land dat zich in zijn grondwet committeert aan het bevorderen van de internationale rechtsorde.

[verder lezen in InView]

Het Instituut Mens, Milieu en Mijnbouw Limburg (I3ML)
Sam Schuite
Bijna vijftig jaar na het sluiten van de laatste steenkoolmijn pakt het Rijk de regie in de afwikkeling van de Limburgse mijnbouwschade. Medio 2024 wordt er een schaderegeling van overheidswege opengesteld met bijbehorend regionaal instituut.

[verder lezen in InView]

Indonesische toestanden
Fokke Fernhout
In aanloop naar de presidentsverkiezing op 14 februari aanstaande in Indonesië moesten wat kunststukjes worden uitgehaald om de dynastie van huidig president Joko Widowo voort te zetten. Hijzelf heeft zijn maximale twee termijnen erop zitten en zijn oudste zoon voldeed niet aan de vereisten. Maar daar is een mouw aangepast. Het Nederlandse geld dat via allerlei projecten in de versterking van de rechtsstaat in Indonesië is gestopt, heeft duidelijk weinig geholpen.

[verder lezen in InView]

7 februari 2024
Tijdschrift NJB 25 (2014)
De andere kant van de ZSM-medaille
Patrick van der Meij
De speerpunten van het ZSM-beleid zijn snelheid, daadkracht en efficiëntie. Het beleid wordt gepresenteerd als succesverhaal in de categorieën lik-op-stuk, genoegdoening en capaciteitsbesparing. Het succes van het beleid lijkt echter mede te zijn ingegeven door een pragmatische aanpak aan de selectietafel, door het afhouden van effectieve rechtsbijstand en door de afwezigheid van controle door de strafrechter. Indien op deze punten niets verandert, raakt de efficiënte en daadkrachtige ZSM-aanpak al te gemakkelijk vele burgers die anders buiten het strafrecht, met alle bijbehorende negatieve consequenties, zouden zijn.
Rechtsherstel voor Somaliërs
Thomas Spijkerboer
Momenteel verblijven enige honderden Somaliërs in Nederland die tussen december 2010 en 2013 ten onrechte geen asiel in Nederland hebben gekregen. Hoe kan dit worden rechtgezet?
Sancties zonder houdbaarheidsdatum
Wiene van Hattum
Gedragskundige rapportage die onder druk van de naderende terechtzitting tot stand komt, kent vaak zodanige beperkingen, is vaak dermate onvoldoende uitgewerkt en prematuur en kent zo’n foutmarge dat het de strafrechter voor de ‘onmogelijke taak’ stelt om - indien het feit bewezen is - de juiste keuze te maken tussen langdurige gevangenisstraf en TBS. Om tot een betere straftoemeting te komen, bepleitten de hoogleraren Anton Loonen (farmacologie), Peter van Panhuis (forensische psychiatrie) en Ronald Meester (wiskunde) in een eerder dit jaar in het NJB verschenen artikel een aantal veranderingen in het strafproces. Maar de oplossing voor de door de auteurs vastgestelde problemen bij de straftoemeting moeten niet worden gezocht in de heropening van onherroepelijke einduitspraken. Dat is in strijd met de rechtszekerheid. Ook bestaat er geen aanleiding de vaststelling van de mate van schuld, in casu de toerekening, anders vorm te geven dan nu het geval is. Hoe dan het gesignaleerde probleem van de foutmarge in de straftoemeting aan te pakken?
De ‘kiss of life’ voor de Grondwet
Karin Haan, Mathilde de Boer, Rik Dekker, Remco Nehmelman, Jan Willem van Rossem en Max Vetzo
In deze bijdrage wordt het winnende voorstel besproken van de Grondwetstrijd 2014, welke werd uitgeschreven door het Nationaal Comité in het kader van 200 jaar Koninkrijk. Het idee achter de wedstrijd was burgers meer bewust te maken van het belang van de Grondwet en de Grondwet te laten herleven in de samenleving.
The world according to www.overheid.nl
Fokke Fernhout
Overheid.nl plaatst haar eigen versies van de Nederlandse wet op de site. Dat is bijzonder onwenselijk, omdat het alleen aan de democratisch gelegitimeerde wetgever is om fouten te verbeteren. Tot overmaat van ramp is de communicatie over de inhoud van de site verbureaucratiseerd naar een mistige voorlichtingsinstantie.
26 juni 2014