Corien Prins is voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en hoogleraar aan de juridische faculteit Tilburg. Ze is onder meer lid van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen (KNAW) alsmede de Selectieadviescommissie Parket Hoge Raad. Haar specialisaties liggen op het vlak van recht en regulering van technologie (ICT, digitalisering, kunstmatige intelligentie), privacy, cybersecurity, overheidsinformatiebeleid en de elektronische overheid.

Artikelen van Corien Prins

Blog
Artificiele Intelligentie en voorwaarden voor processtukken
Het al dan niet kenbaar maken van AI-inzet bij het opstellen van processtukken kan ook worden bediscussieerd in het licht van artikel 6 EVRM. Kapitaalkrachtige partijen zullen zich deze inzet kunnen veroorloven, anderen niet.
15 mei 2024 Vooraf Corien Prins
Blog
Een internationale rechtsorde voor cyberspionage en intelligence
Zonder internationale kaders geldt op het mondiale machtstoneel van cyberspionage als norm hetgeen staten zichzelf aan bevoegdheden toe-eigenen dan wel elkaar feitelijk toestaan. En juist bij cyber brengt dat specifieke risico’s met zich mee.
27 februari 2024 Vooraf Corien Prins
Blog
Wensdenken & herziening van het staatsnoodrecht
Wie in deze ongure en onzekere tijden aangeeft nu nog met een verkenning van crisiswetgeving te moeten starten, lijkt last te hebben van een zekere normalcy bias.
3 januari 2024 Vooraf Corien Prins
Tijdschrift NJB 36 (2023)
De EU AI Act: de toekomst is (bijna) hier
Robbert Santifort, Ilham Ezzamouri en Günes van Dijk
Met de groeiende invloed van artificiële intelligentie (AI) in de samenleving komen zowel voor- als nadelen naar voren. Aan de ene kant biedt AI talloze mogelijkheden, zoals geavanceerde automatisering, verbeterde efficiëntie en gepersonaliseerde gebruikerservaringen. Aan de andere kant roept de opkomst van AI ook belangrijke vragen op over ethiek, verantwoordelijkheid en veiligheid. Het is binnen deze context dat de Europese Commissie een voorstel heeft gedaan voor een Verordening tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende AI (AI Act). Met welke voorwaarden, voorschriften en beperkingen tracht deze verordening de opmars van AI in goede banen te leiden?

[verder lezen in NAVIGATOR]

Recht & ChatGPT-4
Aernout Schmidt
In dit artikel doet de auteur verslag van zijn ervaringen met experimenten met — onder andere — ChatGPT. Door middel van vragen en ‘prompts’ probeert hij achter het wezen en de werkwijze van Generatieve Artificial Intelligence te komen. Hij is verbijsterd over de voortreffelijke samenvattingen van obscure stukken en de van de zijde van GPT-4 volstrekt samenhangende dialoog over de technische kanten van GPT-4. En passant vergelijkt hij de werking ervan met de manier waarop zijn brein informatie in halve brokstukken naar boven weet te halen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Artificiële intelligentie en de Rechtspraak
Bart Jan van Ettekoven en Corien Prins
Met ontwikkelingen als ChatGPT en de aankomende AI Act van de Europese Unie, ontkomt ook de Rechtspraak niet langer aan een brede discussie over de omgang met artificiële intelligentie (AI). Deze discussie dient vooral over meer te gaan dan mogelijke kansen en risico’s. Vanuit de vaststelling dat vrijwel iedere rechter de komende jaren zal worden geconfronteerd met de inzet van AI, bespreekt dit artikel een aantal kwesties die bij de beoordeling van deze technologie naar voren komen, waaronder implicaties van de AI Act bij het gebruik van AI door de Rechtspraak.

[verder lezen in NAVIGATOR]

De legaliteit van web scraping
Steven Derks
Web scraping is een veelgebruikte techniek voor het verzamelen van data, met name door technologische grootmachten. Dit artikel verkent de juridische aspecten van web scraping, met een focus op privacy-, intellectueel eigendoms- en contractenrecht. Het artikel belicht de werking van web crawlers en scrapers en gaat in op de geavanceerde capaciteiten van moderne scrapers, waaronder het vermogen om data te verzamelen van het deep en dark web. Daarnaast worden de ethische en maatschappelijke implicaties van web scraping verkend, waaronder het risico op discriminatie, privacyschendingen en het verlies van individuele autonomie. Het artikel concludeert met een reeks aanbevelingen voor ethisch en juridisch verantwoorde web scraping.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Stijlnabootsing met AI is onrechtmatig
Dirk Visser
In deze bijdrage wordt verdedigd dat de opzettelijke en herkenbare nabootsing van de persoonlijke stijl van een nog levende kunstenaar met behulp van kunstmatige intelligentie onrechtmatig is. Ook wordt verdedigd dat aanbieders van generatieve AI verplicht zijn deze vorm van gebruik van hun generatieve AI-software technisch onmogelijk te maken. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het ontstaan van deze mogelijkheid, zij profiteren ervan, zij moedigen het aan, lokken het uit en zijn in de positie om dit gebruik effectief tegen te gaan. Hiervoor is geen beroep op de Auteurswet of een Europese AI-verordening nodig. Het is gewoon onrechtmatig.

[verder lezen in NAVIGATOR]

15 november 2023
Blog
Een brief van rijksambtenaren
Eens te meer toont de oorlog in het Midden-Oosten dat in ons land de politiek voor de urgente opdracht staat een waardenagenda te doordenken die daadwerkelijk overeind valt te houden in de complexe internationale betrekkingen van het huidige tijdsgewricht.
31 oktober 2023 Vooraf Corien Prins
Blog
Politiek, samenleving en rechtspraak: vertrouwen in digitale zittingen
Hopelijk behoudt demissionair minister voor rechtsbescherming Weerwind de noodzakelijke armslag om met een ontwerp voor de permanente regeling inzake online zitting in rechtszaken te komen.
18 juli 2023 Vooraf Corien Prins
Blog
Rechtswetenschappen en impact maken
Impact maken met rechtswetenschap vergt meer doordenking en een goed begrip van de context van de andere kant, de wereld van degenen tot wie wij ons richten.
6 juni 2023 Vooraf Corien Prins
Blog
‘Sex is great, but it is not the best way to make a baby’
Men kan zich afvragen waarom ontelbare juristen direct in de pen klimmen bij een fenomeen als ChatGPT, maar het stil blijft als het gaat om een duiding van bijvoorbeeld zelfvermeerderende en zelfreparerende biologische robots.
2 mei 2023 Vooraf Corien Prins
Blog
Groningen, Toeslagen en verplichte opleidingen voor overheidsjuristen
Waar blijven de verplichte cursussen voor overheidsjuristen die zich richten op het aanleren van sensitiviteit voor systeemfalen als publieke of private partijen hun plichten verzaken?
15 maart 2023 Vooraf Corien Prins
Blog
Tijdig oog hebben voor tijdelijke crisisregelgeving
Iedere ‘crisis’ kent tijdelijke regelgeving die specifiek daarvoor wordt afgekondigd. Zorgelijk is het als onduidelijk is wanneer het tijdelijke wordt heroverwogen.
24 januari 2023 Vooraf Corien Prins