Coen Modderman is senior adviseur bij Haute Equipe Partners in Public. Hij is juridisch adviseur voor diverse opdrachtgevers (hoofdzakelijk gemeenten), teamaanvoerder van Haute Equipe Juridisch, een van de coördinatoren van het traineeprogramma en onderzoeker (staats- en bestuursrecht). Onderzoek doet hij eveneens als Thorbecke-fellow aan de Universiteit Leiden. 

Artikelen van Coen Modderman

Tijdschrift NJB 37 (2023)
De burgerlus in het bestuursrecht
Rens Koenraad
Het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb moet bijdragen aan het herstel van vertrouwen in overheid en rechtspraak. Het wetsvoorstel voorziet onder andere in de bevoegdheid van de bestuursrechter om de burger, via een tussenuitspraak, de gelegenheid tot aanvulling van diens beroepschrift te geven. Deze zogenoemde ‘burgerlus’ zou de tegenhanger moeten worden van de ‘bestuurlijke lus’ en de processuele ongelijkheid tussen burger en bestuursorgaan moeten verkleinen. Maar zal die burgerlus daar daadwerkelijk aan bijdragen? De burgerlus zou uiteindelijk ook kunnen resulteren in meer wantrouwen jegens ‘de overheid’ als burgers doen wat de rechter hen opdraagt en ze vervolgens toch de procedure verliezen. Een waarschuwing lijkt op zijn plaats.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Open kaart spelen
Coen Modderman
Een belangrijk onderdeel van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht is de rechtsmiddelenverwijzing, oftewel de uitleg – vaak helemaal onderaan het besluit ingevoegd – hoe je tegen het besluit in kwestie bestuursrechtelijk kunt procederen. In de Awb staat wat ten minste in zo’n rechtsmiddelenverwijzing moet staan. Niet wordt voorgeschreven om te wijzen op de mogelijkheid om ‘pro forma’ in bezwaar of beroep te gaan. De wetgever zou moeten bepalen dat bestuursorganen expliciet melding van deze mogelijkheid dienen te maken.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Kanttekeningen bij de modernisering van het verdachte-begrip
Joeri Bemelmans
Het voorstel om in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering het verdachte-begrip te herijken kan worden onderschreven. Het voorgestelde verdachte-begrip brengt echter mee dat aan de hoedanigheid van verdachte verbonden verdedigingsrechten pas van toepassing zijn zodra iemand feitelijk als verdachte is aangemerkt. Dit verschil met het huidige verdachte-begrip heeft als consequentie dat iemand die ten onrechte niet of nog niet als verdachte wordt aangemerkt verdedigingsrechten mist. Deze consequentie van het wetsvoorstel is niet onderbouwd en mogelijk onvoldoende onderkend.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Het Woogle Woo-dossiercorpus
Maarten Marx, Maik Larooij, Guido Enthoven en Jaap Kamps
De Woo is nu anderhalf jaar van kracht en leidt tot steeds meer actieve publicatie van documenten door de bestuursorganen die onder de Woo vallen. Met Woogle worden die documenten herbruikbaar. Documenten van een breed palet aan bestuursorganen worden verzameld en voorzien van uitgebreide gestandaardiseerde metadata.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Europese Commissie stelt nieuwe regels voor tegen greenwashing
Jellien Roelofs en Anne-Fleur Filemon
Uit onderzoek van de Europese Commissie is gebleken dat meer dan de helft van onderzochte duurzaamheidsclaims vaag, misleidend of ongefundeerd waren. Om dit fenomeen aan te pakken heeft de Europese Commissie twee richtlijnvoorstellen gepubliceerd die de aanpak van dit zogenoemde ‘greenwashing’ zouden moeten versterken. Als de voorstellen de eindstreep halen zullen deze belangrijke wijzigingen met zich mee gaan brengen op het gebied van duurzaamheidsmarketing en -communicatie.

[verder lezen in NAVIGATOR]

22 november 2023
Blog
Riskante geruststelling over bezwaarprocedures door mensenrechteninstituut
Passage over reformatio in peius in een rapportage van het College voor de Rechten van de Mens is te ongenuanceerd.
6 januari 2023 Gastpost Coen Modderman
Tijdschrift NJB 34 (2022)
Maak er geen geheim van
Richard Trouborst, Charlotte Vrendenbarg en Dirk Visser
Geheimhoudingsbepalingen versterkt met boeteclausules in televisieproductiecontracten zijn gebruikelijk, toelaatbaar en nuttig, maar kunnen nooit worden ingeroepen tegen het naar buiten brengen van misstanden. Er kan niettemin een chilling effect van uit gaan, in de zin dat de gecontracteerde geneigd kan zijn niet met misstanden naar buiten te treden uit vrees dat deze mogelijk onder de geheimhouding vallen. Het verdient daarom aanbeveling in de geheimhoudingsbepaling expliciet te benoemen dat deze niet ziet op het aan de kaak stellen van misstanden. Tevens wordt in deze bijdrage betoogd dat de recente misstanden in de televisiewereld producenten aanleiding zouden moeten geven de weg naar een externe vertrouwenspersoon open te stellen en dit tijdens besprekingen van het contract te benadrukken.

[verder lezen in NAVIGATOR]

De rechter-commissaris en diens bevoegdheid gegevens te (laten) vorderen
Rosa van Zijl en Jaantje Kramer
De officier van justitie kan in een strafrechtelijk onderzoek gegevens opvragen die relevant zijn voor de zaak, zoals bankafschriften, telefoongegevens of camerabeelden. De verdediging kan dat niet. Onder het huidige recht kan een rechter-commissaris, die wel ander onderzoek mag verrichten zoals het horen van getuigen, dat ook niet. Die bevoegdheid is voor de rechter-commissaris namelijk niet expliciet in de wet opgenomen. Dat creëert een ongelijkheid in het strafproces. De verdediging kán immers niet zelf aan die gegevens komen, maar zij kan evenmin de rechter-commissaris verzoeken om die gegevens op te (laten) vragen. Er zijn echter meerdere redenen om de bevoegdheid gegevens op te (laten) vragen wel degelijk aan de rechter-commissaris toe te kennen, ondanks het gebrek aan een uitdrukkelijke wettelijke toekenning. Dat past beter in de wetssystematiek van strafvordering en daarmee wordt recht gedaan aan het beginsel van equality of arms.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Damoclesbeleid, dwangsommen en maatwerk
Dominique Grootewal en Coen Modderman
Auteurs onderzochten het gebruik van de last onder bestuursdwang in de Damoclespraktijk. Zij analyseerden hiervoor honderd gemeentelijke beleidsregels. In veel Damoclesbeleid wordt de last onder dwangsom (zo goed als) uitgesloten als mogelijk middel in het kader van artikel 13b Opiumwet. Terwijl de last onder dwangsom als (tussen)optie in het Damoclesbeleid goed past bij de toegenomen aandacht voor evenredigheid en maatwerk.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Een stap naar digitalisering – in de verkeerde richting?
Wim Borst
HR 21 juni 2022, NJ 2022, 2422 behelst een interessant arrest van de Hoge Raad over de digitalisering van het strafprocesrecht. Een veroordeelde wilde in cassatie gaan tegen het vonnis waarbij hij was veroordeeld. Hij koos daarvoor de gangbare, getrapte weg. Hij machtigde zijn advocaat (artikel 450, eerste lid, onder a, Sv), die op zijn beurt een griffiemedewerker machtigde (artikel 450, eerste lid, onder b, en derde lid, Sv). Tot zover niets aan de hand.

[verder lezen in NAVIGATOR]

2 november 2022
Blog
Een vertrouwenwekkende toepassing van het vertrouwensbeginsel?
Vertrouwen als thema in de relatie burger-overheid staat in de belangstelling. In deze bijdrage aandacht voor een specifiek aspect daarvan: de toepassing van het vertrouwensbeginsel door de bestuursrechter.
13 december 2021 Gastpost Coen Modderman Arnout den Brok
Blog
Een realistisch burgerperspectief bij ontvankelijkheid bezwaar
Recente uitspraak Rechtbank Noord-Nederland over ontvankelijkheid bezwaar waardevolle aanzet tot maatwerk met realistisch burgerperspectief.
9 juni 2021 Gastpost Coen Modderman Maarten de Wind
Blog
Lasten onder dwangsom en artikel 6:13 Awb
Een bestuursorgaan dat verschillende lasten in één besluit stopt, zou in het primaire besluit de 6:13-consequentie van het samenpakken van afzonderlijke lasten moeten vermelden.
6 april 2021 Gastpost Coen Modderman Eva Buitenhek
Blog
Minister voor Rechtsbescherming in de bres voor de AP?
De minister zou er goed aan doen om de Autoriteit Persoonsgegevens niet te ‘verdedigen’ tegen woorden die juist goed aansluiten bij de visie van de AP zelf.
17 februari 2021 Vooraf Coen Modderman
Blog
Geringe ondersteuning gemeenteraden – goedkoop is duurkoop?
Is een volksvertegenwoordiging met te weinig ondersteuning niet pas echt zonde van het geld?
23 december 2020 Gastpost Coen Modderman
Blog
Waardevolle vragen en een waardevol vragenrecht
Geld vragen voor een antwoord op een raadsvraag is een no go, maar hoe kan er dan wel worden opgetreden tegen ‘verkwistende’ vragen?
28 september 2020 Gastpost Coen Modderman Maarten de Wind
Tijdschrift NJB 10 (2019)
Netwerkanalyse van werkgeversaansprakelijkheid
Gijs van Dijck en Dafne van Kuppenvelt
In dit artikel wordt voor het thema werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 BW en artikel 7:611 BW getracht te achterhalen welke deelonderwerpen te onderscheiden zijn en wat de precedenten zijn binnen de verschillende deelonderwerpen. Het artikel is het eerste dat voor een privaatrechtelijk thema deelonderwerpen en precedenten opspoort aan de hand van een netwerkanalyse. Netwerkanalyse is een handig hulpmiddel om de problematiek rond, in dit geval, werkgeversaansprakelijkheid sneller en beter te begrijpen, dat tijd kan besparen, andere inzichten kan opleveren en nieuwe vragen kan opwerpen.


Lees het hele artikel in Navigator.

Online politieke microtargeting
Frederik Zuiderveen Borgesius, Judith Möller, Tom Dobber, Sanne Kruikemeier, Kristina Irion, Sarah Stapel, Ronan Fathaigh, Balazs Bodo en Claes de Vreese
Voor online politieke microtargeting wordt het online-gedrag van mensen in kaart gebracht en worden de verzamelde gegevens gebruikt om mensen gerichte politieke advertenties te tonen. Microtargeting is vanuit de VS komen overwaaien naar Europa en heeft voor- en nadelen voor de democratie. Microtargeting kan politieke partijen helpen om mensen effectief te bereiken en kan politieke betrokkenheid stimuleren. Maar microtargeting kan ook een bedreiging vormen voor de democratie. Zo kan een politieke partij zich verschillend voordoen aan verschillende mensen. Bovendien bedreigt het verzamelen van persoonsgegevens onze privacy. Dit artikel brengt de beloftes en bedreigingen van microtargeting voor de democratie in kaart en schetst mogelijkheden voor beleidsmakers om het gebruik van microtargeting te reguleren.


Lees het hele artikel in Navigator.

Geheime verdragen en derubricering
Coen Modderman
Als het geheime karakter aan een geheim verdrag vervalt moet het verdrag alsnog en wel zo spoedig mogelijk ter parlementaire goedkeuring worden voorgelegd. De mogelijkheden om het parlement bij geheime/vertrouwelijke verdragen, zowel in de onderhandelingsfase als in de goedkeuringsfase, buiten de totstandkoming te houden, zijn ruim. Als er dan ook nog eens langer dan nodig wordt gewacht met derubricering, dan blijft er van parlementaire betrokkenheid wel zeer weinig over. Daarom is het goed om op structurele basis na te gaan of er verdragen zijn die voor derubricering in aanmerking komen.


Lees het hele artikel in Navigator.

Resultaatgerichte indicaties vragen om resultaatgerichte rechtsbescherming
Geerten Boogaard
In een recente uitspraak in het sociaal domein bood de Centrale Raad van Beroep niet alleen rechtscherming in het individuele geval, maar stelde de Raad meteen ook een uniforme landelijke standaard. Daarmee ging echter tevens een streep door wat goedwillende gemeenten hadden bedacht. De Centrale Raad had dit kunnen en moeten voorkomen door minder recentraliserend te motiveren en de lokale beleidsruimte meer te respecteren.


Lees het hele artikel in Navigator.

Verdere reflectie op onderzoek naar straftoemeting
Hilde Wermink, Jan de Keijser en Pauline Schuyt
Met enige verbazing hebben wij kennis genomen van de bijdrage van Van Oorschot in NJB 2018/1699, afl. 32, waarin zij ons in 2012 verschenen artikel ‘Verschillen in straftoemeting in soortgelijke zaken: Een kwantitatief onderzoek naar de rol van specifieke kenmerken van de dader’ bespreekt.


Lees het hele artikel in Navigator.

13 maart 2019