Coen Modderman is senior adviseur bij Haute Equipe Partners in Public. Hij is juridisch adviseur voor diverse opdrachtgevers (hoofdzakelijk gemeenten), teamaanvoerder van Haute Equipe Juridisch, een van de coördinatoren van het traineeprogramma en onderzoeker (staats- en bestuursrecht). Onderzoek doet hij eveneens als Thorbecke-fellow aan de Universiteit Leiden. 

Artikelen van Coen Modderman

Blog
Riskante geruststelling over bezwaarprocedures door mensenrechteninstituut
Passage over reformatio in peius in een rapportage van het College voor de Rechten van de Mens is te ongenuanceerd.
6 januari 2023 Gastposts Coen Modderman
Blog
Een vertrouwenwekkende toepassing van het vertrouwensbeginsel?
Vertrouwen als thema in de relatie burger-overheid staat in de belangstelling. In deze bijdrage aandacht voor een specifiek aspect daarvan: de toepassing van het vertrouwensbeginsel door de bestuursrechter.
13 december 2021 Gastposts Coen Modderman Arnout den Brok
Blog
Een realistisch burgerperspectief bij ontvankelijkheid bezwaar
Recente uitspraak Rechtbank Noord-Nederland over ontvankelijkheid bezwaar waardevolle aanzet tot maatwerk met realistisch burgerperspectief.
9 juni 2021 Gastposts Coen Modderman Maarten de Wind
Blog
Lasten onder dwangsom en artikel 6:13 Awb
Een bestuursorgaan dat verschillende lasten in één besluit stopt, zou in het primaire besluit de 6:13-consequentie van het samenpakken van afzonderlijke lasten moeten vermelden.
6 april 2021 Gastposts Coen Modderman Eva Buitenhek
Blog
Minister voor Rechtsbescherming in de bres voor de AP?
De minister zou er goed aan doen om de Autoriteit Persoonsgegevens niet te ‘verdedigen’ tegen woorden die juist goed aansluiten bij de visie van de AP zelf.
17 februari 2021 Vooraf Coen Modderman
Blog
Geringe ondersteuning gemeenteraden – goedkoop is duurkoop?
Is een volksvertegenwoordiging met te weinig ondersteuning niet pas echt zonde van het geld?
23 december 2020 Gastposts Coen Modderman
Blog
Waardevolle vragen en een waardevol vragenrecht
Geld vragen voor een antwoord op een raadsvraag is een no go, maar hoe kan er dan wel worden opgetreden tegen ‘verkwistende’ vragen?
28 september 2020 Gastposts Coen Modderman Maarten de Wind
TijdschriftNJB 34 (2022)
Maak er geen geheim van
Richard Trouborst, Charlotte Vrendenbarg en Dirk Visser
Geheimhoudingsbepalingen versterkt met boeteclausules in televisieproductiecontracten zijn gebruikelijk, toelaatbaar en nuttig, maar kunnen nooit worden ingeroepen tegen het naar buiten brengen van misstanden. Er kan niettemin een chilling effect van uit gaan, in de zin dat de gecontracteerde geneigd kan zijn niet met misstanden naar buiten te treden uit vrees dat deze mogelijk onder de geheimhouding vallen. Het verdient daarom aanbeveling in de geheimhoudingsbepaling expliciet te benoemen dat deze niet ziet op het aan de kaak stellen van misstanden. Tevens wordt in deze bijdrage betoogd dat de recente misstanden in de televisiewereld producenten aanleiding zouden moeten geven de weg naar een externe vertrouwenspersoon open te stellen en dit tijdens besprekingen van het contract te benadrukken.

[verder lezen in NAVIGATOR]

De rechter-commissaris en diens bevoegdheid gegevens te (laten) vorderen
Rosa van Zijl en Jaantje Kramer
De officier van justitie kan in een strafrechtelijk onderzoek gegevens opvragen die relevant zijn voor de zaak, zoals bankafschriften, telefoongegevens of camerabeelden. De verdediging kan dat niet. Onder het huidige recht kan een rechter-commissaris, die wel ander onderzoek mag verrichten zoals het horen van getuigen, dat ook niet. Die bevoegdheid is voor de rechter-commissaris namelijk niet expliciet in de wet opgenomen. Dat creëert een ongelijkheid in het strafproces. De verdediging kán immers niet zelf aan die gegevens komen, maar zij kan evenmin de rechter-commissaris verzoeken om die gegevens op te (laten) vragen. Er zijn echter meerdere redenen om de bevoegdheid gegevens op te (laten) vragen wel degelijk aan de rechter-commissaris toe te kennen, ondanks het gebrek aan een uitdrukkelijke wettelijke toekenning. Dat past beter in de wetssystematiek van strafvordering en daarmee wordt recht gedaan aan het beginsel van equality of arms.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Damoclesbeleid, dwangsommen en maatwerk
Dominique Grootewal en Coen Modderman
Auteurs onderzochten het gebruik van de last onder bestuursdwang in de Damoclespraktijk. Zij analyseerden hiervoor honderd gemeentelijke beleidsregels. In veel Damoclesbeleid wordt de last onder dwangsom (zo goed als) uitgesloten als mogelijk middel in het kader van artikel 13b Opiumwet. Terwijl de last onder dwangsom als (tussen)optie in het Damoclesbeleid goed past bij de toegenomen aandacht voor evenredigheid en maatwerk.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Een stap naar digitalisering – in de verkeerde richting?
Wim Borst
HR 21 juni 2022, NJ 2022, 2422 behelst een interessant arrest van de Hoge Raad over de digitalisering van het strafprocesrecht. Een veroordeelde wilde in cassatie gaan tegen het vonnis waarbij hij was veroordeeld. Hij koos daarvoor de gangbare, getrapte weg. Hij machtigde zijn advocaat (artikel 450, eerste lid, onder a, Sv), die op zijn beurt een griffiemedewerker machtigde (artikel 450, eerste lid, onder b, en derde lid, Sv). Tot zover niets aan de hand.

[verder lezen in NAVIGATOR]

2 november 2022
Blog
One-issue-partijen als belanghebbende in de zin van de Awb
Kunnen politieke (one-issue-)partijen als belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden aangemerkt?
22 november 2019 Gastposts Coen Modderman
Blog
Het gaat om het resultaat
De beslissing op bezwaar en het verbod van reformatio in peius.
23 augustus 2019 Gastposts Coen Modderman