Artikelen van André Klip

Tijdschrift NJB 38 (2018)
De keizer-quaestie
André Klip
Op zondagochtend 10 november 1918 overschreed Keizer Wilhelm II van Duitsland bij Withuis / Eijsden de Nederlandse grens. Dat was een gebeurtenis die destijds als een bom insloeg in de internationale politiek en diplomatie. Wilhelm von Hohenzollern was immers niet alleen staatshoofd van het belangrijkste Europese land, maar ook de opperbevelhebber van het leger dat op dat moment al vier jaren lang een Wereldoorlog voerde, die België volledig in puin legde en ook in grote delen van Frankrijk grote schade aanrichtte.


Lees het hele artikel in Navigator.

Woonwagencultuur mag toch blijven
Claire Loven en Leonie Huijbers
Het Nederlandse woonwagenbeleid kenmerkte zich tot voor kort vooral door een ‘normalisatie-’ en ‘uitsterfbeleid’. Met het nieuwe beleidskader Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid is het echter in grote mate in overeenstemming gebracht met mensenrechtelijke standaarden. In dit artikel wordt ingegaan op de inhoud van het nieuwe beleidskader en de betekenis ervan voor het Nederlandse woonwagenbeleid.


Lees het hele artikel in Navigator.

Over de noodzaak van een beter geïnformeerde en bredere discussie over geschiloplossing
Bas van Zelst
Er is onvoldoende (empirisch) onderzoek gedaan om vergaande stellingen in te kunnen nemen over het nut en de noodzaak van mediation, en van een mediationwet in het bijzonder. De effecten van mediation staan nog onvoldoende vast. Nader onderzoek is dan ook nodig. De thans in consultatie voorliggende Experimentenwet rechtspleging biedt voor dit nader onderzoek een wettelijke basis en grote mogelijkheden. Omdat een bredere discussie over geschiloplossing wenselijk is, zou onderdeel van dit nader onderzoek moeten zijn hoe de uitkomsten van de diverse alternatieve geschiloplossingsmethoden zich verhouden tot uitkomsten van rechtspraak door de rechter.


Lees het hele artikel in Navigator.

Inverbindingstelling vraagt om andere juristen!
Eric van de Luijtgaarden
Rechtzoekenden richten zich vooral op hulp en advies bij de wijze waarop ze hun problemen kunnen oplossen en niet zozeer op hulp bij procederen. De rechtenopleidingen aan de Nederlandse universiteiten zijn echter vooral gericht op procederen en niet primair op overleg en mediation. Om deze tegenstelling te overbruggen is het noodzakelijk juristen anders op te leiden. Juristen kunnen zich niet meer beperken tot een technisch-juridische invulling van hun vak.


Lees het hele artikel in Navigator.

7 november 2018