Artikelen van Alexander Tsoutsanis

Tijdschrift NJB 20 (2024)
Gestrafte wetenschappers
Judith Zweistra-Immink
Het bestuur van een wetenschappelijke instelling heeft een autonome bevoegdheid om sanctionerend op te treden bij schendingen van de wetenschappelijke integriteit binnen de instelling. Er is kritiek te beluisteren op de proportionaliteit en voorspelbaarheid van de opgelegde sancties. Is die terecht? Om die vraag te beantwoorden is empirisch onderzocht hoe instellingsbesturen gebruik maken van hun sanctionerende bevoegdheden. Grote verschillen tussen instellingsbesturen onderling in hoeverre zij na een gegronde klacht maatregelen treffen blijken er niet te zijn. Wel lijken promovendi harder te worden aangepakt dan gevestigde wetenschappers.

[verder lezen in InView]

Over patenten en integriteit
Alexander Tsoutsanis
Ronald Plasterk trok zich inmiddels terug als premierskandidaat. Dat is verstandig, maar neemt niet weg dat er twijfels blijven. Niet langer over Plasterks geschiktheid als premier, maar of hij wel hoogleraar en KNAW-lid kan blijven.

[verder lezen in InView]

De formateur is meer dan een procesbegeleider
Kas de Goede en Jerfi Uzman
De benoeming van staatsraad Van Zwol tot formateur leek vooral ingegeven door de bijzondere situatie dat de onderhandelaars het nog niet eens konden worden over de beoogde premier. De benoeming van Van Zwol als formateur is echter naast opmerkelijk ook onverstandig.

[verder lezen in InView]

De Overheidsbrede Visie op Generatieve AI
Bart van der Sloot
De onlangs gepubliceerde Overheidsbrede Visie op Generatieve AI is een mooi en actueel document dat de kansen en risico’s van deze technologie uiteenzet en een gedetailleerde agenda bevat met stappen die de diverse ministeries, uitvoeringsinstanties en toezichthouders de komende jaren zullen zetten. Toch zijn er drie punten die in de volgende versie aandacht behoeven: (1) de grotere maatschappelijke vraagstukken zouden meer moeten worden uitgewerkt, (2) de procedurele en abstracte plannen geconcretiseerd en (3) een juridische analyse toegevoegd.

[verder lezen in InView]

Wat weet u eigenlijk van de (voormalige) Nederlandse Antillen?
Peter Klik
De eilanden van de (voormalige) Nederlandse Antillen zijn niet ‘een stukje Nederland in de tropen’. Het is op de Antillen echt anders. Wie zijn kennis over het Caribisch deel van het Koninkrijk wil testen kan meedoen met de quiz over Curaçao. De quiz wordt met name aanbevolen aan de nieuwkomers in ‘politiek Den Haag’ die met de Antillen te maken krijgen. Hopelijk bevordert deelname aan de quiz een grotere nieuwsgierigheid naar die ‘andere’ wereld.

[verder lezen in InView]

5 juni 2024
Blog
Over patenten en ­integriteit. De affaire Plasterk in vier vragen
Het is de (schijn van) belangenverstrengeling die de morele vraag opbrengt of Plasterk nog wel hoogleraar en KNAW-lid kan zijn.
5 juni 2024 Artikel Alexander Tsoutsanis
Blog
Desire 20.20 van minder naar meer evenwicht in octrooidebat
Komen we vooruit in het recht en is de uitkomst van de rechtspleging controleerbaar en aanvaardbaar?
9 januari 2020 Gastpost Alexander Tsoutsanis
Blog
Tous les mêmes Vredo, octrooien, equivalentie en verleningsdossier
Net zoals octrooirechters proberen het ‘midden’ te houden tussen redelijke bescherming van octrooihouder en redelijke mate van rechtszekerheid voor derden, is het de uitdaging voor de octrooigemeenschap om eveneens een ‘midden’ te houden bij commentaren daarop.
15 november 2019 Gastpost Alexander Tsoutsanis
Blog
Zo Zuidas: 'Advolympics' miskent advocatuur
De olympische verantwoordelijkheid die een onafhankelijke advocatuur in de rechtsstaat heeft, heeft niets te maken met de tunnelvisie van dollartekens die de slogan van de Advolympics er dit jaar op nahoudt.
29 augustus 2017 Gastpost Alexander Tsoutsanis