Artikelen van Alex Bood

Tijdschrift NJB 36 (2018)
De Amsterdamse Top600- aanpak vraagt om bijsturing
Ido Weijers
De basis van het Amsterdamse Top600-initiatief is de consensus dat het om ernstig delinquente jongeren gaat die problemen hebben op diverse terreinen en dat hun aanpak een op de persoon toegespitste combinatie van lik op stuk en zorg vereist. Toch vraagt deze aanpak op een aantal punten om bijsturing. Dit artikel gaat in op vier kwesties: het ‘opjaagbeleid’, de oriëntatie op de jongere brusjes, de samenstelling van de lijst van 600 en de effectiviteit van de aanpak.


Lees het hele artikel in Navigator.

Moet het pleitbare standpunt ook een rol krijgen buiten het belastingrecht?
Marion Kors
Vorig jaar heeft de Hoge Raad het pleitbare standpunt in het fiscale strafrecht dezelfde rol gegeven als in het fiscale boeterecht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het pleitbare standpunt tot nu toe geen invloed toegekend. Kan dat zo blijven of moet de afdeling bestuursrechtspraak ‘om’?


Lees het hele artikel in Navigator.

Geef ze een vinger…
Alex Bood
Na het sneuvelen van een aan de verdachte te richten decryptiebevel (het bevel om het wachtwoord prijs te geven waarmee hij digitale bestanden heeft beveiligd) in het, kortgeleden ook door de Eerste Kamer aangenomen, wetsvoorstel Computercriminaliteit III, wordt in een advies aan de Minister van Justitie en Veiligheid nu voorgesteld om de verdachte fysiek te kunnen dwingen een met zijn vingerafdruk beveiligde smartphone te ontgrendelen. Een dergelijke bevoegdheid is van belang voor de opsporing, maar het voorstel is in meerdere opzichten ondoordacht en leidt in zijn huidige vorm gemakkelijk tot strijd met het in art. 6 EVRM geïmpliceerde nemo tenetur-beginsel.


Lees het hele artikel in Navigator.

Perspectieven op de uitleg van overeenkomsten
Reinout Wibier
De rechtspraak van de Hoge Raad geeft een prachtig abstract model van de wijze waarop contracten moeten worden uitgelegd. De werkelijkheid is echter nooit geheel in dat model te vangen. Partijen zullen er soms goed aan doen om niet te twisten over het model, maar over wat zich heeft afgespeeld.


Lees het hele artikel in Navigator.

Uitleg, kan het eenvoudiger?
Willem van Tongeren
Mr. W.L. Valk schreef recentelijk, op basis van zijn uitgebreide kennis van literatuur en rechtsspraak, een fraaie bijdrage in het NJB over uitleg van rechtshandelingen. De ondertitel van zijn bijdrage luidt: 'Kan het eenvoudiger?' Ja, het kan eenvoudiger, maar dat is een kwestie van keuze.


Lees het hele artikel in Navigator.

25 oktober 2018
Tijdschrift NJB 17 (2017)
Handhaving van de openbare orde bij demonstraties
Alex Bood
Het recht om te demonstreren is in onze pluriforme samenleving een groot goed. Recente incidenten rond demonstraties doen echter vermoeden dat de Wet openbare manifestaties misschien niet zo’n rustig bezit is als het kabinet denkt. Het is de vraag of burgemeesters wel altijd voldoende beseffen dat de grondwettelijke en verdragsrechtelijke status van het recht om te demonstreren om terughoudend overheidsoptreden vraagt ook als de openbare orde in het geding is.


Lees het hele artikel in Navigator.

Neurowetenschappen en jeugdstrafrecht
Dave van Toor
Onlangs werd in opdracht van het WODC onderzoek uitgevoerd naar neurowetenschappelijk onderzoek naar meetinstrumenten voor agressief gedrag, preventie van delinquent gedrag en het ontwikkelen van nieuwe of aanvullende interventiemogelijkheden in het jeugdstrafrecht. Dat onderzoek wordt in deze bijdrage beknopt besproken, waarbij de focus ligt op de doelstelling, de onderzoeksvragen en methoden, en de conclusies. Daarna volgt een analyse over de bruikbaarheid van de bevindingen voor jeugdrechters en het jeugdstrafrecht. Met name de introductie van het neurowetenschappelijke instrumentarium als onderdeel van voorwaardelijke straffen en de via de voorwaarden afgedwongen toestemming verdienen nader diepgaand en multidisciplinair juridisch-ethisch-psychologisch onderzoek.


Lees het hele artikel in Navigator.

Een juridische citatie-index
Wirt Soetenhorst
In tegenstelling tot de internationale wereld van de exacte wetenschappen ontbeert het in de Nederlande juridische wereld tot op heden aan een index waarin wetenschappelijke publicaties kwantitatief meetbaar en toonbaar worden gemaakt.


Lees het hele artikel in Navigator.

26 april 2017