Wetsvoorstel (05-12-2023) tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs

—Onder de huidige wetgeving geldt voor het vervullen van uiteenlopende taken in het onderwijs al een verplichting tot het beschikken over een VOG. Dit wetsvoorstel maakt duidelijk dat het bevoegd gezag alleen aanbieders van aanvullend onderwijs mag inhuren of met hen mag samenwerken, indien het personeel van de aanbieders, dat daardoor in contact komt met leerlingen van de school, ook beschikt over een geldige VOG.Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Kamerstukken