Wetsvoorstel (15-09-2020) tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2021)

—In lijn met eerdere jaren bevat het pakket Belastingplan 2021 een wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. De maatregelen in dit wetsvoorstel hebben geen gevolgen voor het budgettaire beeld. Het is wenselijk dat deze maatregelen per 1 januari 2021 in werking treden, zoals blijkt uit de toelichting per maatregel hieronder. Dit wetsvoorstel bevat:

  • een aanpassing van het overgangsrecht levensloopregeling;
  • een verduidelijking van de berekeningswijze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;
  • een verduidelijking in de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk met betrekking tot publieke kennisinstellingen;
  • een verduidelijking met betrekking tot de samenloop ATAD2 en de earningsstrippingmaatregel;
  • enkele aanpassingen in de Natuurschoonwet 1928;
  • een uitzondering elektronisch derdenbeslag.

Een technische aanpassing in het eigenwoningforfait (afronding) en technische aanpassing in de motorrijtuigenbelasting worden alleen toegelicht in het artikelsgewijze deel van deze memorie.

Kamerstukken