Wet van 06-03-2020, Stb. 2020, 88

Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

—Deze wet dient tot het juridisch waarborgen van de Nationale Studentenenquête (NSE). De wet regelt dat instellingen gegevens dienen aan te leveren ten behoeve van het uitvoeren van enquêtes aan een door de Minister aangewezen rechtspersoon. Deze rechtspersoon is, naast het doen van onderzoek naar student­tevreden- en -betrokkenheid, tevens verantwoordelijk voor het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie. Sinds de komst van de AVG staat het voortbestaan van de NSE onder druk. Voor het voortbestaan van het landelijke onderzoek naar student­tevreden- en -betrokkenheid in het hoger onderwijs is het noodzakelijk dat de uitvoering hiervan juridisch geborgd wordt. Allereerst wordt beoogd een rechtspersoon aan te wijzen welke wordt belast met de uitvoering van de publieke taak om studiekeuze-informatie te verzamelen en te verspreiden en die onderzoek doet naar student­tevreden- en -betrokkenheid. Ten behoeve van deze taak neemt de rechtspersoon enquêtes af onder studenten. Daarnaast is een doel van deze wet dat instellingen gegevens aanleveren die nodig zijn voor het organiseren van enquêtes, die een belangrijke bijdrage leveren aan het aanbod van studiekeuze-informatie, de kwaliteitszorg van instellingen en monitoring van beleid.


Inwerkingtreding

  • Artikel I, onderdeel A, van deze wet treedt in werking met ingang van 01-04-2020.
  • Artikel I, onderdeel B, treedt in werking op een bij kb te bepalen tijdstip.


Kamerstukken