TK 2018/19, 35 099 Rijkswet Koninkrijks­geschillen

Voorstel van rijkswet (29-11-2018) houdende voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen)

—Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de opdracht in artikel 12a Statuut om een regeling voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en een of meer landen tot stand te brengen. Artikel 12a van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, dat bij de aanpassing van het Statuut in verband met de staatkundige hervorming van 10 oktober 2010 hierin is opgenomen, schrijft de totstandkoming van een dergelijke regeling voor. Volgens de memorie van toelichting kon behoefte bestaan aan een regeling voor de behandeling van geschillen doordat door de intensievere samenwerking, die door de staatkundige hervorming noodzakelijk werd, de kans op geschillen groter zou worden. Tegelijkertijd werd het van belang geacht dat deze geschillen niet te lang zouden voortbestaan, om een goede en effectieve behartiging van de gemeenschappelijke belangen te kunnen waarborgen. De regeling ziet uitsluitend op de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en een of meer van de landen; het ziet niet op onderlinge geschillen tussen de landen. Daarvoor biedt artikel 38a Statuut de mogelijkheid van een onderlinge regeling. 

Het voorstel regelt een procedure voor het geval tijdens een voortgezet overleg als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk naar aanleiding van een voorgenomen beslissing een geschil tussen het Koninkrijk en een of meer landen rijst ter zake van de interpretatie van het bepaalde bij of krachtens het Statuut en het bezwaar tegen de voorgenomen beslissing niet in het voortgezet overleg wordt weggenomen. De procedure van voortgezet overleg kan worden toegepast ten aanzien van de gebondenheid van Aruba, Curaçao of Sint Maarten aan voorgenomen voorzieningen, houdende algemeen bindende regelen. Het interpreteren van wettelijke bepalingen vormt bij uitstek een juridische aangelegenheid. Aldus drukt het voorstel uit dat uitsluitend juridische geschillen in aanmerking komen voor beslechting. Geschillen van bestuurlijke en politieke aard vallen derhalve buiten de opzet van de geschillenregeling. 

De procedure houdt vervolgens in dat via de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een oordeel (advies) van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk over het geschil gevraagd moet worden. De Rijksministerraad (RMR) is niet gebonden door het oordeel máár de RMR wijkt niet af van het oordeel van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk, zo is in het voorstel opgenomen, tenzij zwaarwegende gronden hiertoe aanleiding geven. Voorts moeten bij de beslissing eventueel nieuwe relevante ontwikkelingen worden betrokken die zich na het vaststellen van het oordeel hebben voorgedaan. Indien een zwaarwegend belang van het Koninkrijk onverwijlde besluitvorming vergt, kan de RMR besluiten het verzoek af te wijzen.

Het uiteindelijke besluit en het oordeel van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk worden in beginsel gelijktijdig in de Staatscourant bekendgemaakt.

Het voorstel wijkt op meerdere punten af van het voorstel dat voor advies aan de Afdeling van de Raad van State was voorgelegd. Onder andere is het nu beperkt tot juridische geschillen terwijl aanvankelijk ook geschillen van bestuurlijke en politieke aard onder de opzet van de geschillenregeling vielen. Mede naar aanleiding van dat advies is het gewicht van het oordeel van de (in het huidige voorstel) Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk verzwaard; waar de RMR in het aanvankelijke voorstel alleen ‘rekening moest houden met’ het advies van de Raad van State van het Koninkrijk, is thans opgenomen dat de RMR niet afwijkt van het oordeel van de (nu) Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk ‘tenzij zwaarwegende gronden daartoe aanleiding geven’. 


Kamerstukken

R2114

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.