TK 2009/10, 32 459 Regierol gemeente bij veiligheidsbeleid

Wetsvoorstel (13-8-2010) tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid

—Om de regierol van de gemeente op het terrein van de lokale veiligheid te verstevigen worden twee maatregelen genomen: de gemeenteraad wordt verplicht tot het vaststellen van een integraal veiligheidsplan en er wordt een zorgplicht ingevoerd voor de burgemeester. Gemeenten worden door middel van dit wetsvoorstel verplicht te beschikken over een integraal veiligheidsplan. Kern van dit plan, dat ten minste eens in de vier jaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad, bestaat uit doelen die worden gesteld ten aanzien van de sociale veiligheid. Sociale veiligheid betreft onder meer het verminderen van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, coffeeshops, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit, polarisatie en radicalisering, huiselijk geweld, uitgaans- en horecabeleid, verbeteren van veiligheidsgevoelens en leefbaarheid, beleid gericht op specifieke doelgroepen (zoals veelplegers, hangjongeren en verslaafden) en beleid inzake de handhaving van de Algemeen Plaatselijke Verordening. Het integraal veiligheidsplan moet in ieder geval een beschrijving bevatten van de beoogde doelen die de gemeente nastreeft en de resultaten die met het beleid worden beoogd. Ook moet het plan een beschrijving geven van de inspanningen die de gemeente zal verrichten en van de inspanningen die worden verwacht van de lokale veiligheidspartners. Het college zal ter uitvoering van het integraal veiligheidsplan afspraken moeten maken met de lokale partners in het kader van het veiligheidsbeleid. Gemeenten kunnen ook doelen ten aanzien van de fysieke veiligheid opnemen. Met fysieke veiligheid wordt onder meer bedoeld de veilige infrastructuur, verkeersveiligheid, externe veiligheid, crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandveiligheid en brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Omdat de aard en de omvang van de veiligheidsproblematiek per gemeente sterk uiteen kan lopen, worden er verder geen nadere regels gesteld ten aanzien van de inhoud van het integraal veiligheidsplan.

Met de introductie in de Gemeentewet van een specifieke rol, nl. een zorgplicht, voor de burgmeester met betrekking tot het lokaal veiligheidsbeleid, wordt de natuurlijke gezagspositie van de burgemeester versterkt bij de totstandkoming en de realisatie van het veiligheidsbeleid. Dit steunt ook diegenen die namens de burgemeester het overleg met betrokken partijen voeren. Met dit wetsvoorstel worden geen nieuwe dwingende sturingsinstrumenten geïntroduceerd. Het is aan de burgemeester om (in gevallen waar samenwerking niet automatisch tot stand komt, en waar inzetten van deze instrumenten niet mogelijk en of wenselijk is) op basis van zijn natuurlijk gezag partijen te bewegen alsnog mee te werken. Artikel 171a (het toezien op het lokaal veiligheidsbeleid) ondersteunt hem daarbij. Dit artikel bepaalt dat de burgemeester de rol heeft om het lokaal veiligheidsbeleid, en in het bijzonder de totstandkoming en de uitvoering van het integraal veiligheidplan, te stimuleren. Hiermee is de burgemeester aanspreekpunt voor de raad over (de kwaliteit van) het lokaal veiligheidsbeleid.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.