TK 2019/20, 35 303 Overige fiscale maatregelen 2020

Wetsvoorstel (17-09-2019) tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020)

—Dit wetsvoorstel is onderdeel van het pakket Belastingplan 2020, dat bestaat uit zes wetsvoorstellen. De maatregelen in dit wetsvoorstel hebben geen of nauwelijks gevolgen voor het budgettaire beeld en koopkrachtbeeld voor 2020. Het is wenselijk dat deze maatregelen per 1 januari 2020 in werking treden. Het wetsvoorstel bevat onder andere de volgende maatregelen:

 • Het openbaar maken van vergrijpboeten opgelegd aan medeplegers die beroeps- of bedrijfsmatig bijstand verleenden. Het enige doel van de maatregel is om het publiek voor te lichten over beroepsbeoefenaars die door middel van medeplegen belastingontduiking of toeslagfraude faciliteren;
 • Uitsluiten boetevrije inkeer: tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 is de toezegging gedaan te bezien of en zo ja, hoe boetevrije inkeer kan worden uitgesloten voor situaties zoals die zijn gebleken uit de Panama Papers. Dit heeft geleid tot een voorgestelde maatregel die inhoudt dat boetevrije inkeer is uitgesloten voor inkomen uit aanmerkelijk belang. Verder wordt met de maatregel het onderscheid tussen inkomen dat in het buitenland is opgekomen en inkomen dat in het binnenland is opgekomen, weggenomen.
 • Het aanpassen van de tonnageregeling. De tonnageregeling beoogt het verhuizen van zeescheepvaartondernemingen naar landen met een gunstig fiscaal klimaat tegen te gaan. Met het doorvoeren van drie wijzigingen wordt beoogd de tonnage-regeling inclusief de aanvullende regelingen door de EC te laten aanmerken als verenigbare staatssteun;
 • Herziening van de earningsstrippingbeschikking: een beschikking met betrekking tot het voort te wentelen saldo aan renten kan worden herzien als sprake is van een nieuw feit, kwade trouw of een voor de belastingplichtige redelijkerwijs kenbare fout;
 • Het aanpassen van de definitie vaste inrichting in het kader van het multilateraal instrument (MLI);
 • De implementatie van de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) om de hoogte van de CO2-uitstoot van een motorrijtuig te bepalen;
 • Aanpassing fijnstoftoeslag in de motorrijtuigenbelasting;
 • De keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer;
 • Het aanpassen van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting: er wordt geen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (doorgaans 1 juni) en de belastingaanslag wordt vastgesteld overeenkomstig de ingediende aangifte;
 • Het aanpassen van de belastingrente voor de erfbelasting: Voorgesteld wordt geen belastingrente in rekening te brengen indien het verzoek om een voorlopige aanslag erfbelasting of de aangifte is ontvangen binnen de aangiftetermijn die in de betreffende situatie geldt, indien de (voorlopige of definitieve) aanslag erfbelasting wordt vastgesteld overeenkomstig dat verzoek of die aangifte. Het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend vangt aan op het moment waarop de in die situatie geldende aangiftetermijn is verstreken.;
 • De aanvraagsystematiek van de afdrachtvermindering speur- & ontwikkelingswerk wordt vereenvoudigd en verkort.
 • Enkele wijzigingen in Belastingwet BES en de Douane- en accijnswet BES;
 • Enkele aanpassingen m.b.t. het gebruik van WOZ-waarden door andere bestuursorganen en derden;
 • Een aantal meer technische wijzigingen.


Kamerstukken

Gratis bioscoopkaartjes voor Official Secrets

NJB mag 2 x 2 bioscoopkaartjes weggeven voor de film Official Secrets (vanaf 24 oktober in de bioscoop).

In Official Secrets is Katharine Gun (Keira Knightley) een moedige Britse klokkenluider die haar leven en dat van haar geliefden op het spel zet om het juiste te doen; het stoppen van een onrechtmatige invasie op Irak.

Afbeelding

Stuur ons een berichtje als je graag kaartjes wilt; wij zullen ze opsturen naar de eerste twee aanmeldingen die we ontvangen. 

 

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.