TK 2015/16, 34 473 Opzegging UNIDO

Voorstel van Rijkswet (11-05-2016) tot Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling

—Op 8 april 1979 kwam in Wenen tot stand het Statuut van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO; Trb. 1980, 13). Dit Statuut, waarmee UNIDO werd opgericht, trad op 21 juni 1985 in werking. Op grond van artikel 1 van het Statuut is de primaire doelstelling van UNIDO het bevorderen en bespoedigen van industriële ontwikkeling in ontwikkelingslanden, met het oog op de vestiging van een nieuwe internationale economische orde. Daarnaast dient de organisatie industriële ontwikkeling en samenwerking op zowel mondiaal, regionaal en nationaal als sectoraal niveau aan te moedigen. Het Koninkrijk der Nederlanden betaalt jaarlijks een verplichte verdragscontributie. Voor 2014 was dit € 1,433 miljoen en voor 2015 € 1,941 miljoen. Verder worden er geen andere bijdragen aan UNIDO verleend. Ten aanzien van de financiële middelen die beschikbaar worden gesteld voor samenwerking met multilaterale instellingen, vindt de regering dat aantoonbare resultaten moeten worden behaald. Om de gewenste synergie te realiseren moet er bovendien samenhang zijn tussen het mandaat van de multilaterale instelling en de Nederlandse inzet op hulp. Daarom worden de multilaterale organisaties waarmee Nederland samenwerkt periodiek getoetst op de hoofd-criteria effectiviteit en relevantie.

In 2012 vond de toenmalige regering dat UNIDO weinig relevant is voor de Nederlandse beleidsprioriteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en dat de organisatie onvoldoende effectief was. In het najaar van 2012 is het voornemen tot opzegging van het Statuut van UNIDO ter goedkeuring aan het parlement overgelegd (Kamerstukken 33 446 (R1992)). Op 25 juni 2013 keurde de Tweede Kamer het betreffende voorstel van rijkswet goed. Na een plenair debat in de Eerste Kamer op 12 november 2013 is gebleken dat het betreffende wetsvoorstel daar geen meerderheid zou behalen. Eén van de redenen waarom de Eerste Kamer meende niet te kunnen instemmen met een opzegging was dat de regering het standpunt dat UNIDO onvoldoende presteert niet met feiten kon staven. De regering heeft vervolgens besloten het wetsvoorstel in te trekken.

In 2015 is UNIDO opnieuw beoordeeld op de criteria organisatieeffectiviteit en relevantie voor de Nederlandse beleidsprioriteiten. De uitkomsten van deze beoordeling zijn vastgelegd in een scorekaart 2015. Op basis van deze beoordeling wordt het eerdere standpunt van de regering dat UNIDO onvoldoende relevant en onvoldoende effectief is bevestigd. Omdat de prestatie van UNIDO nu gestaafd kan worden aan de hand van een scorekaart, is besloten het voornemen tot opzegging van het Statuut opnieuw in te dienen en het parlement te verzoeken de beëindiging van het lidmaatschap van UNIDO opnieuw in overweging te nemen.


Kamerstukken

R2069

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.