TK 2011/12, 33 050 Medische keuringen

Wetsvoorstel (14-10-2011) tot wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen bij de Sociaal- Economische Raad en enige andere wijzigingen

—Dit wetsvoorstel strekt ertoe de Wet op de medische keuringen (Wmk) op een vijftal onderdelen aan te passen. Allereerst wordt voorgesteld de mogelijkheid te creëren om de Sociaal-Economische Raad (SER) een centrale rol te geven bij de instelling van de klachtencommissie aanstellingskeuringen. In de tweede plaats strekt het wetsvoorstel ertoe het verbod op het stellen van gezondheidsvragen, inclusief het vragen naar het ziekteverzuim, te verduidelijken. De derde voorgestelde wijziging is technisch van aard en ziet op de aanpassing van de vragengrens bij levensverzekeringen. In de vierde plaats wordt, mede in verband met de hiervoor genoemde wijzigingen met betrekking tot de commissie klachtenbehandeling, voorgesteld de bepalingen over het bij algemene maatregel van bestuur stellen van nadere regels anders vorm te geven. Tot slot wordt voorgesteld de evaluatiebepaling te laten vervallen.

Artikel 4, tweede lid, Wmk bevat een verbod op het stellen van gezondheidsvragen bij andere beoordelingen dan een medische keuring. Door de aanpassing van de redactie van de bepaling moet het voor werkgevers en sollicitanten duidelijker zijn dat er door werkgevers tijdens de sollicitatiefase geen vragen gesteld mogen worden over gezondheid en ziekte, en dus ook niet over het ziekteverzuim. De huidige opzet van de Commissie klachtenbehandeling aanstellingkeuringen (Cka), waarbij het Ministerie van SZW verantwoordelijk is voor de benoeming van de leden van de Cka en voor de begroting en waarbij het secretariaat is ondergebracht bij de SER, heeft een aantal bezwaren. Uitgangspunt van de Wmk is dat de instelling van een klachtencommissie primair een zaak is van representatieve organisaties. Hierbij past dat de Minister van SZW afstand neemt en geen directe invloed heeft op de samenstelling van de klachtencommissie. Omdat de Cka zich door haar taak in het kader van aanstellingskeuringen evenals de SER beweegt op het terrein van werkgevers en werknemers, wordt voorgesteld het mogelijk te maken dat de instelling van een klachtencommissie aanstellingskeuringen voortaan wordt opgedragen aan de SER. Dit zou betekenen dat de behandeling van klachten over aanstellingskeuringen een taak van de SER wordt.

De vragengrens voor levensverzekeringen zal worden verhoogd naar € 250.000. De in de wet opgenomen bepalingen over nadere regelgeving bij amvb zijn geheel herzien, met name omdat de door de wet gegeven mogelijkheid tot zelfregulering niet binnen de gegeven termijn van drie jaar is ingevuld.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.