Stb. 2019, 443 Invest-NL

Wet van 20-11-2019, Stb. 2019, 443 en inwerkingtredingsbesluit van 22-11-2019, Stb. 2019, 444

Wet houdende machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelings­instelling Invest-NL (Machtigings­wet oprichting Invest-NL)

—Doelstelling van Invest-NL is, indien de markt hierin onvoldoende voorziet, bij te dragen aan het financieren en realiseren van maat­schappelijke transitie­opgaven door ondernemingen en het bieden van toegang tot ondernemings­financiering. De instelling zal een zelfstandige privaat­rechtelijke deelneming zijn met de Staat als enige aandeel­houder. Deze wet voorziet in de doelstelling en taken van Invest-NL. Tot deze taken behoren, naast het verstrekken van financiering aan ondernemingen, onder meer het ontplooien van ontwikkel­activiteiten, het uitvoeren van subsidie­regelingen voor rekening en risico van het Rijk en het aangaan van samenwerking met nationale en internationale promotionele instellingen. Wat betreft het uitvoeren van subsidie­regelingen is bij amendement ingevoegd dat dit alleen zal gaan om marktconforme financieringen. Dit zijn financieringen die niet kwalificeren als staatssteun. Dat een subsidie­regeling of subsidie­besluit marktconform is en geen staatssteun inhoudt, zal moeten worden bevestigd in een besluit van de Europese Commissie. Tevens worden enkele gedragsnormen gesteld die de instelling moet volgen om binnen de doelstelling en taken te blijven. Daarnaast omvat de wet een machtiging voor de Minister van Financiën om Invest-NL N.V. op te richten en deel te nemen in het bij de oprichting van Invest-NL vast te stellen kapitaal.

Invest-NL krijgt een investeringsvermogen van € 2,5 miljard verminderd met het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld aan de internationale financieringsactiviteiten van een nog op te richten separate instelling in samenwerking tussen de Staat en FMO binnen de kaders van het staatsdeelnemingenbeleid.

Op dit moment blijven financieringsmogelijkheden in sommige Nederlandse transitiesectoren, zoals energie, waar grote maatschappelijke opgaven om een oplossing vragen, maar waar de onzekerheden nog groot zijn, achter. Het achterblijven van financieringsmogelijkheden in deze transitiesectoren hangt samen met enkele concrete vormen van marktfalen, die met Invest-NL kunnen worden opgelost. Deze vormen van marktfalen rechtvaardigen een overheidsinterventie en vormen tegelijkertijd de basis voor de kaders waarbinnen Invest-NL zich gaat bewegen. Door Invest-NL te richten op het verhelpen van marktfalen en de mismatch tussen vraag en aanbod met betrekking tot risicokapitaal wordt crowding out van private middelen en worden ongewenste prikkels voor private investeerders voorkomen. Daarnaast wordt Invest-NL mede ingericht om optimaal gebruik te kunnen maken van Europese co­financiering.

Om het parlement zijn controlerende taak goed uit te kunnen laten oefenen en zeggenschap te laten houden over publieke middelen, en tegelijkertijd te voorkomen dat het zich met elke individuele investering gaat bemoeien is bij aangenomen amendement geregeld dat de Tweede Kamer jaarlijks een afschrift van de jaarrekening en het bestuurs­verslag van Invest-NL ontvang met een toelichting op die cijfers en dat de Tweede Kamer deze afschriften gelijktijdig met het Jaar­verslag Beheer Staats­deelnemingen van het kabinet ontvangt, welk Jaar­verslag een appreciatie bevat over de mate waarin de doelen van Invest-NL zijn gehaald.

De wet treedt in werking met ingang van 4 december 2019, met uitzondering van de artikelen 19, 20 en 21. Artikel 19 treedt op 15 februari 2020 in werking en artikel 21 op 1 maart 2020.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.