TK 2006/07, 30 926 Indicatiestelling AWBZ

Wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling

—De Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wordt aangewezen als het bestuursorgaan dat in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is belast met de vaststelling van de zorg waarop een verzekerde is aangewezen. Daarbij is vooralsnog gekozen voor aansluiting bij de feitelijke situatie van dit moment. Het CIZ oefent deze taak op dit moment uit. Thans draagt de AWBZ de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten nog op te voorzien in de aanwijzing van een indicatieorgaan dat voor hun inwoners die taak vervult. Tegelijk is in de bestaande wettelijke regeling nadrukkelijk een rol voor de rijksoverheid voorzien in de aansturing van de activiteiten rond indicatiestelling. Met de totstandkoming van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt duidelijk gemarkeerd dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning, inclusief de daarin opgenomen voorzieningen die na de inwerkingtreding van deze wet geen onderdeel meer uitmaken van de aanspraken dan wel subsidies op grond van de AWBZ. De gemeenten hebben geen verantwoordelijkheid voor de zorg die verleend wordt op grond van de AWBZ. Er is dan ook geen goede grond meer voor het handhaven van een gemeentelijke rol bij de aanwijzing van het indicatieorgaan voor de AWBZ. De voorgestelde regeling is noodzakelijk om de wettelijke regeling van de verantwoordelijkheid ten aanzien van de indicatiestelling voor de AWBZ in overeenstemming te brengen met de verantwoordelijkheid van de minister voor de AWBZ enerzijds en die van de gemeenten voor de maatschappelijke ondersteuning anderzijds. Indien de verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling voor de AWBZ bij de gemeente zou blijven, kan er sprake zijn van een belangenconflict. De voorgestelde wettelijke regeling is ook noodzakelijk om, als de Wmo is ingevoerd, mogelijk te maken dat gemeenten desgewenst het CIZ inschakelen bij het toewijzen van Wmo-voorzieningen. Langs die weg kan uitvoering gegeven worden aan de wens te komen tot één loket voor de burger die op de verschillende voorzieningen is aangewezen.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.