TK 2019/20, 35 368 Gedeeltelijke implementatie Telecomcode

Wetsvoorstel (19-12-2019) tot Wijziging van de Tele­communicatie­wet in verband met de implementatie van de onderdelen van richt­lijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatie­netwerken

—Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Tele­communicatie­wet ter implementatie van drie onderwerpen van richt­lijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) (hierna: Telecomcode).

Het eerste onderwerp betreft toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen. Het betreft de oplegging van een toegangsverplichting als er economische of fysieke belemmeringen zijn voor de replicatie van kabels of bijbehorende faciliteiten. Met dit wetsvoorstel krijgt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een aanvullend instrument om in dergelijke gevallen de mededinging te bevorderen en daarmee meer keuze en lagere prijzen voor burgers en bedrijven.

Het tweede onderwerp betreft het verder verlagen van overstapdrempels voor abonnees teneinde het overstappen naar een andere aanbieder te vergemakkelijken en daarmee de mededinging te bevorderen. De mogelijkheid om (eenvoudig) over te stappen is nu – afgezien van de regels voor nummerbehoud en voor contractuele zaken – overwegend gestoeld op zelfregulering.

Het derde onderwerp heeft betrekking op het doen van geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatie­netwerken. Met dit wetsvoorstel krijgt de Minister van Economische Zaken en Klimaat de bevoegdheid om inlichtingen te vorderen van aanbieders van elektronische communicatie­diensten en -netwerken over het huidige en toekomstige bereik van hun vaste en mobiele netwerken.

De Telecomcode vervangt de Toegangsricht­lijn, de Machtigingsricht­lijn, de Kader­richt­lijn en de Universeledienstricht­lijn en geeft een algemeen regelgevend kader voor de tele­communicatie­sector. De Telecomcode is, net als de richt­lijnen die zij vervangt, gericht op volledige harmonisatie van de regelgeving inzake elektronische communicatie­netwerken, elektronische communicatie­diensten, bijhorende faciliteiten en bijbehorende diensten en bepaalde aspecten van eindapparatuur, ten behoeve van het bevorderen van de mededinging, de interne markt en de belangen van de eindgebruiker. Met dit wetsvoorstel worden alleen de hierboven genoemde drie onderwerpen van de Telecomcode geïmplementeerd. Voor de overige onderwerpen van de Telecomcode wordt een ander implementatie­wetsvoorstel in procedure gebracht waarvan de voorbereiding meer tijd vergt. Er is gekozen voor dit separate wetsvoorstel vanwege de prioriteit van de genoemde drie onderwerpen, gegeven het feit dat hiervoor al langer de wens bestond om de voorgestelde maatregelen te nemen en hiermee toezeggingen aan en moties van de Tweede Kamer in te vullen. Bovendien gaat het om drie afgebakende onderwerpen die relatief snel en eenvoudig kunnen worden geregeld.

De richt­lijn dient uiterlijk op 21 december 2020 te zijn geïmplementeerd. De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert dragend te motiveren dat de richt­lijn de vervroegde toepassing van de met dit voorstel te implementeren bepalingen zou toelaten en adviseert daarbij ook in te gaan op de wenselijk­heid om de verschillende onderdelen van de Telecomcode gelijktijdig en in onderlinge samen­hang te implementeren. Dit gelet op de doelstelling van de richt­lijn om de onderlinge samen­hang en toegankelijkheid van de regels die van toepassing zijn op elektronische communicatie­netwerken te versterken.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.