Stb. 2019, 433 Experiment gesloten coffeeshopketen

Wet van 13-11-2019, Stb. 2019, 433

Wet houdende regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffee­shop­keten (Wet experiment gesloten coffee­shop­keten)

—Deze wet is noodzakelijk om een experiment met de teelt en verkoop van hennep of hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffee­shop­keten te realiseren met als doel om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep of hasjiesj gedecriminaliseerd aan coffee­shops kan worden geleverd en daar binnen een gesloten coffee­shop­keten kan worden verkocht, alsmede wat de effecten daarvan zijn. Om het experiment met de teelt en verkoop van hennep in een gesloten coffee­shop­keten mogelijk te maken, voorziet de wet in de volgende onderdelen. 

De wet bevat de omschrijving van de duur en het doel van het experiment en een grondslag voor de Ministers voor Medische Zorg en van Justitie en Veiligheid om telers aan te wijzen die ten behoeve van het experiment hennep zullen gaan telen. In het kader van de aanwijzing van een teler of met het oog op de intrekking van een aanwijzing kan een toetsing op grond van de Wet Bibob worden verricht. In het kader van het experiment vormen in bepaalde gevallen ten aanzien van de teler zowel de last onder bestuursdwang als de last onder dwangsom geen adequate handhavingsinstrumenten. Daarom kan aan een aangewezen teler een bestuurlijke boete worden opgelegd wegens overtreding van bepaalde eisen, zonder dat de bedrijfsvoering behoeft te worden gestaakt. Gelet op het punitieve karakter van de bestuurlijke boete, zal deze bevoegdheid slechts mogen worden aangewend bij overtreding van eisen die er bij uitstek op gericht zijn om de keten gesloten te houden en dus het weglekken van hennep en hasjiesj moeten voorkomen.

De levering aan en verkoop in coffee­shops van deze hennep zal plaatsvinden in maximaal tien gemeenten. Een coffee­shop in de zin van de onderhavige wet is een coffee­shop die in een aangewezen gemeente is toegestaan. Er is sprake van een ‘gesloten coffee­shop­keten’ omdat aangewezen telers hun hennep uitsluitend mogen leveren aan de coffee­shops in de deelnemende gemeenten en die coffee­shops uitsluitend de door de aangewezen telers geteelde hennep mogen verkopen. De looptijd van de experimenteerfase bedraagt vier jaar, waarna het experiment binnen ten hoogste zes maanden wordt afgebouwd. Bij amvb kan de looptijd van de experimenteerfase ten hoogste met een jaar en zes maanden worden verlengd.

Het verbod in artikel 3 van de Opiumwet ten aanzien van voormelde handelingen (telen, afleveren en verkopen) en de andere handelingen die in de onderdelen B en C van dat artikel zijn opgesomd, wordt gedurende het experiment buiten toepassing verklaard zodat de aangewezen telers en andere personen (zoals vervoerders) die aan dit experiment meedoen, niet wegens strafbaar handelen vervolgd kunnen worden. 

De wet voorziet ook in de instelling van een Begeleidings- en evaluatiecommissie experiment gesloten coffee­shop­keten (Begeleidingscommissie). Deze heeft tot taak het experiment te volgen, te evalueren en daarover verslag te doen.

De Afdeling advisering van de Raad van State was kritisch over het voorstel: zij vroeg zich af in hoeverre het experiment voldoende zal zijn nu de regering voor een beperkte opzet (omvang en duur) heeft gekozen. De Afdeling wijst daartoe op de conclusies van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen ten aanzien van de omvang en duur van het experiment in relatie tot wetenschappelijk verantwoorde en zinvolle effectmeting. Gemeten naar de door de regering zelf gestelde ambities, zouden met het experiment zoals thans voorgesteld, onvoldoende effecten gemeten kunnen worden om van zinvolle uitkomsten te kunnen spreken.

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Kamerstukken

DARK WATERS: een advocaat neemt het op tegen een groot, vervuilend chemiebedrijf

AfbeeldingNJB mag twee vrijkaarten weggeven voor de film Dark waters (vanaf 23 januari in het filmhuis). 

’Het waargebeurde verhaal van advocaat Rob Bilott (Mark Ruffalo) die net partner is geworden bij een prestigieus advocaten kantoor. Als bedrijfsadvocaat voor diverse grote chemie bedrijven, heeft hij reeds zijn sporen verdiend en daarmee zijn toekomst veilig gesteld. Wanneer hij op zijn werk benaderd wordt door een boer uit West Virginia, die beweert dat er giftig afval wordt geloosd op zijn land wat de oogst verpest en het vee doodt, raakt hij verstrengeld in een persoonlijk conflict. In de hoop de waarheid boven water te krijgen, dient Bilott uiteindelijk een klacht in tegen chemieconcern DuPont. Hij begrijpt dat er gevochten moet worden voor de gerechtigheid voor een gemeenschap die al jaren wordt blootgesteld aan dodelijke chemicaliën Het is het begin van een 15 jaar durend gevecht.’’

Mail ons voor vrijkaarten

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.