TK 2013/14, 33 745 Elektronische detentie

Wetsvoorstel (27-09-2013) tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie

—Dit wetsvoorstel voorziet in het afschaffen van de bestaande wijze van detentiefasering en in de invoering van elektronische detentie. Het kabinet wil hiermee meer nadruk leggen op de eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerde, diens gedrag en motivatie. Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het regeerakkoord (Kamerstukken 33 410, nr. 15, blz. 25), waarin is aangegeven dat gedetineerden vrijheden met goed gedrag kunnen verdienen en dat de algemeen geldende detentiefasering verdwijnt.

Het wetsvoorstel beoogt de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel gedurende ten hoogste twaalf maanden door middel van elektronische detentie mogelijk te maken. Het gaat hier niet om volledige tenuitvoerlegging van korte vrijheidsstraffen door middel van thuisdetentie maar om een executiemodaliteit direct voorafgaand aan de datum van invrijheidsstelling. De opgelegde vrijheidsstraf moet meer dan zes maanden bedragen en ten minste de helft van de straf moet zijn ondergaan. In geval van een nog niet onherroepelijke veroordeling dient de betrokkene een tijd in voorlopige hechtenis te hebben doorgebracht waarvan de duur ten minste gelijk is aan de helft van de opgelegde vrijheidsstraf.

De Afdeling advisering van de Raad van State bracht een kritisch advies uit met name wat betreft de noodzaak van de afschaffing van de detentiefasering. Het voorstel bevat naar de mening van de Afdeling elementen die een breuk inhouden met de al jarenlang bestaande detentiefasering met een penitentiair programma. Dat afschaffing van detentiefasering en penitentiair programma en vervanging door elektronische detentie zou leiden tot vermindering van recidive was volgens de Afdeling geenszins gemotiveerd. Zo werd niet ingegaan op een eventueel gebrek aan effectiviteit van detentiefasering en penitentiair programma. Evenmin werd de vermeende effectiviteit van de afschaffing ervan nader toegelicht. De Afdeling wees er voorts op dat in het penitentiair programma, zoals dat thans functioneert, de nadruk juist ook bij uitstek al ligt op de eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerde en zijn gedrag om deze vorm van extramurale vrijheid te verdienen, factoren waaraan het kabinet grote waarde hecht. De Afdeling kon zich niet aan de indruk onttrekken dat het voorstel primair budgettaire overwegingen dient.

De memorie van toelichting is vervolgens aangevuld. Volgens het kabinet kan de conclusie dat de bestaande detentiefasering een significante bijdrage heeft geleverd aan het terugdringen van de recidive, niet uit de wetenschappelijke literatuur worden getrokken, evenmin als het tegengestelde. Het kabinet is echter van mening dat wetenschappelijk inzichten inzake de sanctietoepassing uitwijzen dat gecontroleerde terugkeer in de samenleving kan bijdragen aan het voorkomen van recidive, als deze ook kan worden gecombineerd met activiteiten gericht op gedragsverandering. In de bestaande, meer vrijblijvende, wijze van detentiefasering is deze gerichtheid naar de mening van het kabinet niet of onvoldoende aanwezig. Het kabinet wijst bovendien op de veiligheid van de samenleving en de belangen van slachtoffers en nabestaanden die bij het verlenen van externe vrijheden aan gedetineerden extra in het oog moeten worden gehouden. Om deze redenen wil het de bestaande detentiefasering niet langer handhaven.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.