TK 2019/20, 35 336 Doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Wetsvoorstel (13-11-2019) tot Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

—Beroepsonderwijs is bij uitstek geschikt voor jongeren, die praktisch zijn ingesteld en behoefte hebben aan leren in de beroepscontext. Het beroepsonderwijs kan voor jongeren met uiteenlopende talenten het verschil maken, ook voor jongeren met een relatief trage start in het onderwijs. Juist deze jongeren gaan veelal van het primair onderwijs naar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) om vervolgens door te stromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het mbo hebben zij vervolgens de mogelijkheid om door te stromen naar mbo-niveaus met betere arbeidsmarktperspectieven en na mbo-4 eventueel door te stromen naar het hbo. De diversiteit van jongeren in de beroepskolom maakt dat er verschillende leerroutes nodig zijn om deze jongeren het beste uit zichzelf te laten halen, om met zoveel mogelijk bagage het beroepsonderwijs uit te kunnen stromen. De overgangen in het beroepsonderwijs zijn daarnaast voor sommige jongeren lastig; juist bij die overgangen wordt de kansenongelijkheid onder jongeren manifest. Vmbo en mbo werken dan ook steeds intensiever samen in de regio om de overgang naar het mbo zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor veel jongeren helpt het om vroegtijdig kennis te maken met het mbo en de beroepscontext, en bijvoorbeeld tijdens het vmbo al onderwijs te volgen op het mbo. Voor sommige jongeren kan het passend zijn om binnen het vmbo een mbo-opleiding (op niveau 2) af te ronden.

Om hieraan tegemoet te komen worden met dit wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo mogelijk gemaakt. Een doorlopende leerroute is een route waarin zowel een vmbo-diploma als een mbo-diploma (op niveau 2, 3 of 4) wordt behaald. Doorlopende leerroutes zijn vooral geschikt voor jongeren die bovengemiddeld gemotiveerd zijn of die door het opdoen van beroepspraktijkervaring gemotiveerder raken om te leren of in te stromen in bepaalde beroepen. Veel van deze jongeren hebben al in het vmbo een beeld van de sector waarin ze een beroepsopleiding willen volgen. Doordat het onderwijs in een doorlopende leerroute verdiept, verrijkt of versneld kan worden, stromen jongeren beter voorbereid in op de (regionale) arbeidsmarkt of stromen zij sneller door naar vervolgonderwijs (een mbo-opleiding op een hoger niveau of, na het afronden van mbo 4, naar het hbo).

Een deel van de jongeren in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo heeft meer begeleiding nodig om een startkwalificatie te behalen. Voor deze doelgroep wordt met dit wetsvoorstel mogelijk gemaakt dat zij een doorlopende leerroute kunnen volgen waarbij vmbo-examinering en dus een vmbo-diploma achterwege blijft: de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding. Hierdoor kan in deze route doelgericht en onder extra begeleiding worden gewerkt aan het behalen van een startkwalificatie, desgewenst binnen het vmbo. Dit is in lijn met de adviezen van de Onderwijsraad, die ervoor pleit het aantal overgangen in het onderwijs te verminderen door de beroepsgerichte leerwegen van vmbo en mbo te integreren, waardoor jongeren zonder overgang kunnen toewerken naar een startkwalificatie.

De beoogde datum van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 augustus 2020.

De Afdeling advisering van de Raad van State onderschrijft de doelen die met het wetsvoorstel worden nagestreefd, maar plaatst ook enkele kritische kanttekeningen. Deze zien in de eerste plaats op het moment waarop de regering dit wetsvoorstel wenst in te dienen en de motivering die daaraan ten grondslag ligt. In verband daarmee adviseert de Afdeling om te wachten met de indiening van een wetsvoorstel totdat de experimenten met doorlopende leerroutes zijn afgerond en geëvalueerd, dan wel dragend te motiveren waarom het wetsvoorstel nu al moet worden ingediend. Voorts maakt de Afdeling een opmerking over de verhouding van het wetsvoorstel tot andere onderwijsgerelateerde wet- en regelgeving. Gegeven de hoeveelheid wet- en regelgeving die op het gebied van het beroepsonderwijs tot stand komt, adviseert de Afdeling op deze verhouding in te gaan. Volgens de Minister is er al meer dan tien jaar ervaring opgedaan met doorlopende leerroutes; de resultaten hieruit zijn overwegend positief. Ook het intensieve consultatietraject met het veld heeft de meerwaarde van doorlopende leerroutes voldoende helder gemaakt. In de Memorie van Toelichting wordt bovendien naar aanleiding van het advies van de Afdeling uitgebreid ingegaan op de verhouding met andere wet- en regelgeving.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.